คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และ The Buddy Genius School ส่งมอบโครงการ ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และแปลงเกษตรสาธิตเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร) ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้เด็กๆ

 

 

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และพันธมิตรร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียนในต่างจังหวัดได้เข้าถึงการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนที่มีความพร้อมอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กๆ มีความรู้นอกตำราซึ่งอาจเป็นโอกาสในการประกอบอาชีหารายได้ต่อไปในอนาคต โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ Write Off จำนวน 10 เครื่อง LCD 1 เครื่อง ปรัปปรุงระบบ LAN และสายไฟภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ธนาคารสนับสนุนเปิดโลกกว้างทางการศึกษาด้วยความรู้ที่ไม่มีวันหมดสิ้น จากห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสท่องโลกกว้างทาง Internet ซึงสามารถค้นคว้าหาความรู้ที่หลากหลายก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซี่งการใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานเป็นนับเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานในอนาคตอีกด้วย

 

 

 

 

สนับสนุนโรงเรือนแปลงเกษตรสาธิตปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน การส่งเสริความรู้นอกห้องเรียนนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนในต่างจังหวัด นอกจากได้ความรู้นอกตำราเรียนแล้ว เด็กๆ ยังได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกวินัยและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเด็ก ๆ จะได้ทำการทดลองปลูกพืชผักสวนครัว ที่เป็นการทำการเกษตรแบบวิธีธรรมชาติที่ได้ผลผลิตดี พื้ชผักเจริญเติบโตเร็ว และช่วยลดวัชพืชได้ดี ซึ่งเป็นการเกษตรรูปแบบหนึ่งที่ช่วยสร้างเสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่เด็ก ๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพเสริมในอนาคต

 

 

 

The Buddy Genius School จัดกิจกรรม กิจกรรม English Street-Gateway to see the world ด้วยความเจริญของการคมนาคมขนส่งของโลกในปัจจุบัน ทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็ว ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารนับว้นจะมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นต่อชีวิตการทำงานในอนาคต The Buddy Genius School เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม English Street Gateway to see the world เพื่อให้เด็กๆ มีความสนุกสนานและคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

 

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้จัดบรรยายในหัวข้อ “รู้เท่าทันโจรกรรมเงินออนไลน์และบทลงโทษทางกฎหมายของผู้เปิดบัญชีม้า” จากความก้าวหน้าของโลกดิจิทัลในระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากประชาชนที่หันมาใช้ระบบธนาคารออนไลน์หรือ Digital Banking กันมากขึ้น ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดบรรยายในหัวข้อ “รู้เท่าทันโจรกรรมเงินออนไลน์และบทลงโทษทางกฎหมายของผู้เปิดบัญชีม้า” เพื่อให้ผู้ฟังการบรรยายได้รับความรู้เกี่ยวกับภัยอาชญากรรมทางการเงินและวิธีการโจรกรรมเงินทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เช่น การหลอกลวงและส่งลิ้งก์ดาวน์โหลดติดตั้งแอปดูดเงินที่มาในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งกำลังสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไปในขณะนี้ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ท่านและบุคคลในชุมชนรู้เท่าทันถึงกลโกลต่างๆ พร้อมเทคนิคการรับมือและแนวทางปฏิบัติของตนเองเมื่อต้องพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าว