คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

เงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตตามที่ธนาคารกำหนด

ฝากประจำพิเศษ
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)
ฝากประจำพิเศษ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตตามที่ธนาคารกำหนด 5.00%
 
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
    ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
 • รับฝากขั้นต่ำ 200,000 บาท ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 4,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า / ต่อกรมธรรม์
 • ลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิต ทุนประกันภัย /ค่าเบี้ยประกันภัย ขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 4,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า / ต่อกรมธรรม์
 •  รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 •  รายชื่อแบบประกันที่เข้าร่วม 5 แบบ ดังนี้
 1. ซีไอเอ็มบี ไทย แวลู เซฟวิ่งส์ 15/5 (นับจากทุนประกันภัย)
 2. ซีไอเอ็มบี ไทย สบาย เซฟวิ่งส์ 15/6 (นับจากเบี้ยประกันภัย)
 3. ซีไอเอ็มบี ไทย เวลธ์ตี้ เซฟวิ่งส์ 88/8 (นับจากเบี้ยประกันภัย)
 4. ซีไอเอ็มบี ไทย เรดดี้ รีไทร์ 90/5 (นับจากเบี้ยประกันภัย)
 5. ซีไอเอ็มบี ไทย คัฟเวอร์ แคร์ พลัส (นับจากเบี้ยประกันภัย)
 • ระยะเวลารับฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. - 31 พ.ค. 67 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 150 ล้านบาท
 • กำหนดเงื่อนไขชื่อผู้เปิดบัญชี ดังนี้
  - บัญชีเดี่ยว : ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หรือมีนามสกุลเดียวกับผู้ถือกรมธรรม์
  - บัญชีร่วม : ชื่อเจ้าของบัญชีคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หรือมีนามสกุลเดียวกับผู้ถือกรมธรรม์
 • เปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น จำกัด 1 บัญชี ต่อ 1 กรมธรรม์
 • ระยะเวลารับฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. - 31 พ.ค. 67 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 150 ล้านบาท
 • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน : ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 • กรณีลูกค้าฝากเงินไม่ตรงตามเงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งจำนวนของรายการฝาก ที่ผิด
  เงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำทั่วไป ประเภทสมุดคู่ฝาก 3 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงิน 
  ฝาก ณ วันที่ฝากเงิน ได้แก่กรณีดังนี้

        - กรณีลูกค้าซื้อประกันชีวิต น้อยกว่ายอดเงินฝาก และต่ำกว่าค่าเบี้ยประกันชีวิต ขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด

        - กรณีลูกค้าใช้สิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ในช่วงระยะเวลาพิจารณากรมธรรม์ (15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์)

        - กรณีลูกค้าไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกันลูกค้าจะต้องมาติดต่อธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งปฏิเสธจากบริษัทประกัน มิเช่นนั้นยอดเงินฝากรวมทั้งจำนวนจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยตามโปรแกรมเงินฝากนี้ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝากประเภท 3 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก

 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ตารางเปิดเผยข้อมูล