คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย “โครงการเมืองไทย Health Up 2 U เหมาจ่าย”

 

ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณตามรายละเอียดดังนี้

 

แบบประกันภัย

โปรโมชั่น ที่ 1 :

ของสมนาคุณสำหรับลูกค้าทั่วไป

โปรโมชั่นที่ 2 :

ของสมนาคุณสำหรับสมาชิก CIMB Preferred

โครงการเมืองไทย

Health Up 2 U เหมาจ่าย

ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ทุก 10,000 บาท

รับ Central Voucher 500 บาทสูงสุด 5,000 บาท

ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ทุก 10,000 บาท

รับ Preferred Points 1,000 คะแนน สูงสุด 10,000 คะแนน

เบี้ย

Voucher (บาท)

Preferred Points (คะแนน)

0 - 9,999

0

0

10,000 - 19,999

500

1,000

20,000 - 29,999

1,000

2,000

30,000 - 39,999

1,500

3,000

40,000 - 49,999

2,000

4,000

50,000 - 59,999

2,500

5,000

60,000 - 69,999

3,000

6,000

70,000 - 79,999

3,500

7,000

80,000 - 89,999

4,000

8,000

90,000 - 99,999

4,500

9,000

100,000 ขึ้นไป

5,000

10,000

 

เงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นที่ 1 การรับของสมนาคุณสำหรับลูกค้าทั่วไป

 

 • สำหรับลูกค้า ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ โครงการเมืองไทย Health Up 2 U เหมาจ่าย ผ่านช่องทาง Online และชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี เฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ในปีแรกเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้กับท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ดำเนินการครบตามเงื่อนไข หากไม่มีผู้รับของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่ง หรือส่งไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ของสมนาคุณจะถูกส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์และบริษัทฯ จะจัดเก็บไว้เป็นเวลา 70 วันนับจากวันที่ไปรษณีย์ตีกลับ หากไม่มีผู้ใดติดต่อขอรับของสมนาคุณภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสิทธิ์ในการได้รับของสมนาคุณนี้เป็นอันระงับเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด
 • ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน ยกเลิก หรือชดเชยความเสียหาย กรณีบัตรของขวัญชำรุดหรือสูญหาย
 • เงื่อนไขการรับบัตร Central Voucher เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นที่ 2 การรับของสมนาคุณสำหรับสมาชิก CIMB Preferred

 

1. สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

2. สำหรับสมาชิก CIMB Preferred ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใน โครงการเมืองไทย Health Up 2 U เหมาจ่าย ผ่านช่องทาง Online CIMB THAI Digital Banking และชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี เฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ในปีแรกเท่านั้น ตั้งแต่ 8 พย. 65 – 30 ธค. 65  เท่านั้น

3. สมาชิก CIMB Preferred จะได้รับคะแนนพิเศษ 1,000 Preferred Points สูงสุด 10,000 Preferred Points ผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred เมื่อทำตามเงื่อนไขในข้อที่ 2. โดยคำนวณคะแนนจากการชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ทุกๆ 10,000 บาท (ไม่สามารถเลือกรับ Central Gift Voucher ซึ่งเป็นแคมเปญสำหรับลูกค้าทั่วไป)

4. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ โครงการเมืองไทย Health Up 2 U เหมาจ่าย หรือ โครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U เหมาจ่าย ประกอบด้วย 2 โครงการได้แก่

 • โครงการเมืองไทย Health Up 2 U เหมาๆ เบาใจ หรือ โครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาใจ ซึ่งเป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (N) สำหรับ สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเอชไอพี (HIP) สำหรับเฉพาะกรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวเพิ่มเติมเท่านั้น
 • โครงการเมืองไทย Health Up 2 U เหมาๆ เบาตังค์ พลัส หรือ โครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาตังค์ พลัส ซึ่งเป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (N) หรือ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส สำหรับ สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเอชไอพี (HIP) สำหรับเฉพาะกรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวเพิ่มเติมเท่านั้น

5. การให้ Preferred Points นับเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามแต่ละโครงการ ไม่สามารถรวมกันได้ แต่ Preferred Points รวมแต่ละคนจะได้รับสูงสุดไม่เกิน 10,000 Points

6. ทุนประกันของสัญญาเพิ่มเติมรวมกันทั้ง 2 โครงการ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท

7. สมาชิก CIMB Preferred ปัจจุบัน ต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน myPreferred ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อรับคะแนนจากแคมเปญ

8. จำกัดรับคะแนน 10,000 Preferred Points ต่อรายสมาชิกเท่านั้น

9. สมาชิก CIMB Preferred ที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไข จะได้รับคะแนนพิเศษ 1,000 Preferred Points สูงสุด 10,000 Preferred Points ผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

10. สมาชิก CIMB Preferred สามารถแลกใช้คะแนนผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred เท่านั้น

11. Preferred points ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ทุกกรณี

12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Line 02 626 7888

 

หมายเหตุ

 

 • ลูกค้าสามารถเลือกรับโปรโมชั่นใด โปรโมชั่นหนึ่งเท่านั้น
 • โครงการเมืองไทยสุขภาพ Up 2 U เหมาจ่าย หรือ โครงการเมืองไทย Health Up 2 U เหมาจ่าย ประกอบด้วย 2 โครงการได้แก่

1) โครงการ เมืองไทยสุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาใจ หรือ Health Up 2 U เหมาๆ เบาใจ ซึ่งเป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (N) สำหรับ สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเอชไอพี (HIP) สำหรับเฉพาะกรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวเพิ่มเติมเท่านั้น

2) โครงการเมืองไทยสุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาตังค์ พลัส หรือ Health Up 2 U เหมาๆ เบาตังค์ พลัส ซึ่งเป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (N) หรือ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส สำหรับ สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเอชไอพี (HIP) สำหรับเฉพาะกรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวเพิ่มเติมเท่านั้น

 •  ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัยของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนเท่านั้น  ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเอชไอพี (HIP) (กรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว) ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เป็นผู้รับประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สอบถามข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติมที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต โทร.1766

 

กรณีตัวอย่าง

 

ตัวอย่างที่1 : ลูกค้า ก.  ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกในโครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาใจ ผ่านช่องทาง Online CIMB THAI Digital Banking 5,000 บาท และชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกในโครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาตังค์ พลัสผ่านช่องทาง Online CIMB THAI Digital Banking 5,000 บาท : ลูกค้า ก.จะไม่ได้รับคะแนน Preferred Points

 

ตัวอย่างที่2 : ลูกค้า ข. ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกในโครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาใจผ่านช่องทาง Online CIMB THAI Digital Banking 60,000 บาท ในวันที่ 20 พ.ย.65 และชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกในโครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาตังค์ พลัสผ่านช่องทาง Online CIMB THAI Digital Banking 70,000 บาท ในวันที่ 25 ธ.ค.65 : ลูกค้า ข.จะได้รับคะแนน Preferred Points 10,000 คะแนน