คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ผ่อนยาว ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่องทางการชำระสินเชื่อ
ผ่อนยาว
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ช่องทางการชำระสินเชื่อ

สร้างแผนในอนาคตของคุณให้เป็นจริง ยอดผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก 

ดอกเบี้ยพิเศษ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

 

 

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำ (ต่อเดือน) ดอกเบี้ยพิเศษ(ต่อปี) 

อายุสัญญา

20,000 บาท

18.99%

สูงสุด 60 เดือน

19.99%

เท่ากับ 72 เดือน

30,000 บาท

9.99%

เท่ากับ 12 เดือน

14.00%

เท่ากับ 30 เดือน

14.99%

เท่ากับ 24 เดือน

16.99%

เท่ากับ 36 เดือน

17.99%

เท่ากับ 48 เดือน

50,000 บาท

13.99%

เท่ากับ 24 เดือน หรือ

 เท่ากับ 36 เดือน

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (โดยประมาณการตามอายุสัญญา)

วงเงินอนุมัติ

(บาท)

9.99% ต่อปี

12 เดือน

13.99% ต่อปี

 24 เดือน

13.99% ต่อปี

 36 เดือน

14.00% ต่อปี 

30 เดือน

14.99% ต่อปี   

24 เดือน

16.99% ต่อปี

 36 เดือน

17.99% ต่อปี

 48 เดือน

18.99% ต่อปี

60 เดือน

19.99% ต่อปี

72 เดือน

30,000

2,640

1,450

1,030

 -

1,460

1,070

890

780

720

50,000

4,400

2,410

1,710

1,990

2,430

1,790

1,470

1,300

1,200

100,000

8,800

4,810

3,420

3,970

4,850

3,570

2,940

2,600

2,400

500,000

43,960

24,010

17,090

19,850

23,770

17,830

14,690

12,970

11,980

800,000

70,330

38,410

27,340

 -

38,790

28,520

23,500

20,750

19,160

1,000,000

87,920

48,010

34,180

-

48,490

35,650

29,370

25,940

23,950

1,500,000

131,870

72,020

51,260

-

72,730

53,480

44,060

38,910

35,930

2,000,000

175,830

96,020

68,350

-

96,970

71,300

58.740

51,880

47,900

 
 • สำหรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 50,000  บาท  และวงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000  บาท ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีประวัติเคยกู้ซื้อรถยนต์มูลค่า 300,000 ขึ้นไป
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท รับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 • กรณีพนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท  จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากผู้ประกอบธุรกิจภายใต้กำกับหรือผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่เกิน 3 แห่ง โดยลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียด การขอหรือมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ NonBank
 • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกินร้อยละ 3ต่อปี จากยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าชำระแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือ จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ ให้เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

 

หมายเหตุ :

 

 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 • พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งที่รายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 9.99% ถึง 25% ต่อปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
อาชีพ พนักงานประจำ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
สัญชาติ ไทย
อายุผู้สมัคร 21 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60ปี)
รายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
เอกสารประกอบในการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ
  หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนพร้อมสำเนาบัญชีเงินเดือน (Bank Statement) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับพนักงานประจำ        

คำขอใช้บริการสินเชื่อบุคคล

หมายเหตุ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นตามที่ธนาคารกำหนด