คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ผ่อนยาว ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่องทางการชำระสินเชื่อ
ผ่อนยาว
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ช่องทางการชำระสินเชื่อ

สร้างแผนในอนาคตของคุณให้เป็นจริง ยอดผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก 

ดอกเบี้ยพิเศษ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด

ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

 

 

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำ

(ต่อเดือน)

ดอกเบี้ยพิเศษ

(ต่อปี)

อายุสัญญา 
20,0000 บาท

18.99%

สูงสุด 60 เดือน

19.99%

เท่ากับ 72 เดือน

30,000 บาท

9.99%    

เท่ากับ 12 เดือน

14.00%

เท่ากับ 30 เดือน

14.99%  เท่ากับ 24 เดือน

50,000 บาท

15.99%  

 เท่ากับ 36 เดือน

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (โดยประมาณการตามอายุสัญญา)

 วงเงินอนุมัติ

    (บาท)

9.99%

ต่อปี

12เดือน

 14.00%

ต่อปี   

30เดือน

 14.99%

ต่อปี

 24เดือน

15.99%

ต่อปี 

36เดือน

 18.99%

ต่อปี

60เดือน

19.99%

ต่อปี

72เดือน

     30,000

2,640

-

1,460

1,060

780

720

     50,000

4,400

1,990

2,430

1,760

1,300

1,200

   100,000

8,800

3,970

4,850

3,520

2,600

2,400

   500,000

43,960

19,850

24,250

17,580

12,970

11,980

   800,000

70,330

-

38,790

28,130

20,750

19,160

1,000,000

87,920

-

48,490

35,160

25,940

23,950

1,500,000

131,870

-

72,730

52,730

38,910

35,930

2,000,000 175,830 - 96,970 70,310 51,880 47,900
 
 • สำหรับดอกเบี้ย  14.99% ต่อปี ผู้สมัครจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า 24 เดือน
 • สำหรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 50,000  บาท  และวงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000  บาท ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีประวัติเคยกู้ซื้อรถยนต์มูลค่า 300,000 ขึ้นไป
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท รับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร 
 • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกินร้อยละ 3ต่อปี จากยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าชำระแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือ จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ ให้เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

 

หมายเหตุ พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งที่รายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
อาชีพ พนักงานประจำ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
สัญชาติ ไทย
อายุผู้สมัคร 21 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60ปี)
รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
เอกสารประกอบในการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ
  หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนพร้อมสำเนาบัญชีเงินเดือน (Bank Statement) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับพนักงานประจำ        

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับเจ้าของกิจการ

ตัวอย่างและวิธีการคำนวณดอกเบี้ย

คำขอใช้บริการสินเชื่อบุคคล

หมายเหตุ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นตามที่ธนาคารกำหนด