• บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

สมัครและใช้บริการวันนี้
w

- ฟรีค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ

- ฟรีค่าอากรแสตมป์ 

- ฟรีค่าธรรมเนียมจากการเบิกเงินสดด่วนจากเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL ตลอด 24 ชม. 

สบายใจ เลือกชำระคืนได้
คิดดอกเบี้ยตามวันใช้จริง

- จ่ายคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาท
หรือ 5% ของยอดรวมทั้งหมดแล้วแต่
ยอดใดสูงกว่า

- ไม่มียอดเบิกใช้  ไม่คิดดอกเบี้ย

ช่องทางการชำระคืน
w

- ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ที่ทำการไปรษณีย์

- ชำระโดยหักบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

ดอกเบี้ยพิเศษ
พนักงานประจำ
รายได้ประจำต่อเดือน ช่องทางการให้บริการ
New!! 5.5 % ต่อปี  นาน 5 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 6 ปรับเป็นดอกเบี้ย 18% ต่อปี
50,000 บาท

 

สมัครออนไลน์

หรือ

สมัครที่สาขา

7.3% ต่อปี 12 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 13 ปรับเป็นดอกเบี้ย 14.60% ต่อปี
30,000 บาท
9% ต่อปี 9 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 10 ปรับเป็นดอกเบี้ย 24% ต่อปี
30,000 บาท
21%-27% ต่อปี 15,000 บาท สมัครที่สาขา
ดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ รายได้ต่อเดือน ช่องทางให้บริการ
28% ต่อปี 30,000 บาท  สมัครที่สาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

พนักงานประจำ ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/
เจ้าของกิจการ
อายุผู้สมัคร อายุ 21 - 60 ปี อายุ 21 - 60 ปี
รายได้ประจำเดือน รายได้ประจำเฉลี่ย 15,000 บาท/ เดือน  รายได้ประจำเฉลี่ย 30,000 บาท/เดือน
อายุการทำงาน /
กิจการ
อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบ

พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาบัตรประชาชน/
  ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก
  ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 1. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ Carbon) ย้อนหลัง
  ไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน
  ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และ สำเนาบัญชี
  เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 2. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์
  (e-Payroll Slip)และ สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
 3. หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจาก
 • สำเนาบัตรประชาชน/
  ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก
  ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารประกอบการทำธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น
  (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ
 2. สำเนาทะเบียนนิติบุคคล หรือ
 3. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ
 4. สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี (ถ้ามี) หรือ
 5. หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/
  หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (ถ้ามี)
  และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  สูงสุดไม่เกิน 2 บัญชี (ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น)

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์_EC_Normal
  ดาวน์โหลด  

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์_EC_เจ้าของกิจการ
  ดาวน์โหลด  

ตัวอย่างและวิธีการคำนวณดอกเบี้ย

 ดาวน์โหลด  

หมายเหตุ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI care center
0 2626 7777