คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

พร้อมรับทุกหลักประกัน ตัวเลือกวงเงิน 3 รูปแบบ
พร้อมรับทุกหลักประกัน
ตัวเลือกวงเงิน 3 รูปแบบ

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

 

2. พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ

 

3. อายุผู้กู้ แบ่งตามประเภทของบริการ ดังนี้

 • วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา : อายุ 21 – 62 ปี  (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • วงเงินเบิกเกินบัญชี : อายุ 25 – 60 ปี 

 

4. อายุงาน

 • 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้

 • 1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือเฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก (หรือ พนักงาน white collar) ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป โดย

  ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน

 • 2 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการโดย จะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

 

5. รายได้ต่อเดือน

 

อาชีพ สถานที่ทำงาน

 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด

พนักงาน

- กรณีกู้เดี่ยว

 

- กรณีมีผู้กู้ร่วม

ผู้กู้หลัก

 

ผู้กู้รอง

 

กู้หลัก + กู้รอง

 

> 15,000 บาท

 

 

> 10,000 บาท

 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

 

> 15,000 บาท

 

> 15,000 บาท

 

 

> 10,000 บาท

 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

 

> 15,000 บาท

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

- กรณีกู้เดี่ยว

- กรณีมีผู้กู้ร่วม

ผู้กู้หลัก

ผู้กู้รอง

กู้หลัก + กู้รอง

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

 

> 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

> 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

> 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

*ปริมณฑล: นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ /

พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
เอกสารส่วนตัว

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

- สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

- สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้  

- สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน

- สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

- สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ / หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

- สำเนาเอกสาร ภพ. 30 และใบเสร็จ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารหลักประกัน

1. กรณีขอสินเชื่อใหม่

    - สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
    - สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
    - สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) เช่น ท.ด.13, ใบขออนุญาตก่อสร้าง, ใบคำขอเลขที่บ้าน

2. กรณีรีไฟแนนซ์

  - สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้ หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักทรัพย์

ประเภทสินเชื่อ ประเภทของอสังหาริมทรัพย์

 

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์
เงินกู้ 80% ของราคาประเมิน 70% ของราคาประเมิน 50% ของราคาประเมิน

โอดี

50% ของราคาประเมิน 50% ของราคาประเมิน 30% ของราคาประเมิน
วงเงินผสม

75% ของราคาประเมิน

(โดยเป็น OD ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน)

65% ของราคาประเมิน

(โดยเป็น OD ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน)

45% ของราคาประเมิน

(โดยเป็น OD ไม่เกิน 30% ของราคาประเมิน)

 1. หลักทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย : บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ ทาวน์เฮ้าส์
 2. หลักทรัพย์อื่นๆ : คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนท์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงงาน อาคารสำนักงาน และ หลักทรัพย์อื่นๆ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง)

อัตราดอกเบี้ย

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์