คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

อัตราดอกเบี้ยที่ดึงดูด ผ่อนชำระง่ายๆ
อัตราดอกเบี้ยที่ดึงดูด
ผ่อนชำระง่ายๆ

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

 

2. พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ

 

3. อายุผู้กู้

 • พนักงานเงินเดือน : อายุ 21 – 62 ปี  (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 25 – 62 ปี  (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)

*กรณีผู้กู้อายุ 45 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

 

4. อายุงาน

 • 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้

 • 1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ เฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก (หรือ พนักงาน white collar) ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป โดยต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน

 • 2 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ โดยจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

 

5. รายได้ต่อเดือน

 

อาชีพ สถานที่ทำงาน

 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด

พนักงาน

 

- กรณีกู้เดี่ยว

 

- กรณีมีผู้กู้ร่วม

ผู้กู้หลัก

 

ผู้กู้รอง

 

กู้หลัก + กู้รอง

 

 

> 15,000 บาท

 

> 10,000 บาท

 

 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

 

> 15,000 บาท

 

 

> 15,000 บาท

 

> 10,000 บาท

 

 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

 

> 15,000 บาท

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

 

- กรณีกู้เดี่ยว

 

- กรณีมีผู้กู้ร่วม

ผู้กู้หลัก

 

ผู้กู้รอง

 

กู้หลัก + กู้รอง

 

 

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

 

 

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

 

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

 

 

> 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

 

 

> 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

 

> 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

*ปริมณฑล: นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ /

พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
เอกสารส่วนตัว

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

- สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

- สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้  

- สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน

 

 

- สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

- สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ / หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

 

- สำเนาเอกสาร ภพ. 30 และใบเสร็จ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารหลักประกัน

1. กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน

    - สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

    - สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/สำเนาใบจอง/สำเนาใบเสนอราคา

 

2. กรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง

    - สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง , สัญญาก่อสร้าง , ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (สามารถยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง)

อัตราดอกเบี้ย

 • สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 15,000 บาท หรือ เจ้าของกิจการ รายได้ 30,000 บาท 
 • สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 30,000 หรือ 50,000 บาท
 • เจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาท ขึ้นไป

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน