• ตราสารหนี้

บริการจัดจำหน่ายตราสารหนี้(หุ้นกู้)ตลาดแรก

ตราสารหนี้เอกชน หรือ หุ้นกู้ ใช้เรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป บริษัทเอกชนจะออกหุ้นกู้เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ หุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชนนี้มักจะมีเงื่อนไขรายละเอียดของการออกในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนและความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นของบริษัทผู้ออกนั้นๆ รวมถึงเพื่อดึงดูดผู้ลงทุน

บริการ รับซื้อ-เสนอขายพันธบัตรรัฐบาล/หุ้นกู้เอกชนก่อนครบกำหนด*

เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือเป็นเครื่องมือการจัดพอร์ตโฟลิโอการลงทุนให้ผู้ที่ถือตราสารหนี้ของรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชน ด้วยราคาซื้อขายที่เป็นธรรม (ไม่มีค่าธรรมเนียมการบริการ)

  • พันธบัตรรัฐบาล/หุ้นกู้เอกชน ซื้อ-ขายเปลี่ยนมือได้
  • เลือกลงทุนอายุสั้น-ยาว หลากหลายตรงตามความต้องการ
  • เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
  • กระจายความเสี่ยงในการลงทุน

* ให้บริการรับซื้อและเสนอขายพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้เอกชนเฉพาะประเภท ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น

 

คำเตือน

การลงทุนดังกล่าวมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนเงินที่ลงทุนได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินจากการขายภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกรณีการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จะมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(หลักทรัพย์) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน