• ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือ หุ้นกู้ ใช้เรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป บริษัทเอกชนจะออกหุ้นกู้เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ หุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชนนี้มักจะมีเงื่อนไขรายละเอียดของการออกในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนและความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นของบริษัทผู้ออกนั้นๆ รวมถึงเพื่อดึงดูดผู้ลงทุน

 • บริการจัดจำหน่ายตราสารหนี้(หุ้นกู้)ตลาดแรก
 • บริการเสนอขายตราสารหนี้(หุ้นกู้)ที่ออกขายเป็นครั้งแรกในแต่ละรุ่นให้กับผู้ลงทุน
  บริการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง (Secondary Bond Trading)

บริการเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือเป็นเครื่องมือการจัดพอร์ตโฟลิโอการลงทุนให้ผู้ที่ถือตราสารหนี้ของรัฐบาล (พันธบัตรออมทรัพย์) และหุ้นกู้ภาคเอกชน
ด้วยราคาซื้อขายที่เป็นธรรม (ไม่มีค่าธรรมเนียมการบริการ) และไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการทำธุรกรรม สามารถติดต่อทำธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศ

 

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงสูงและมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไป แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน
  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมทั้งขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน
  ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
 • การลงทุนในหลักทรัพย์มิใช่การฝากเงิน โดยไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และอาจมีความเสี่ยงของการลงทุนที่จะได้รับเงินต้น
  คืนไม่เต็มจำนวน ผู้ลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
  และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร0 2626 7777

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777