คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง

คุณลักษณะเด่น

 
 • ช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ มีประสิทธิภาพ
 • ช่วยลดการดูแลบริหารค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและอุบัติเหตุของพนักงานสามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้

 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ตัวอย่างรายละเอียดแผนความคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุพนักงาน ตั้งแต่ 5 - 50 คน (กรณีมากกว่า 50 คน ติดต่อบริษัทฯ)

อายุรับประกัน 15 - 65 ปี และต้องเป็นพนักงานประจำและปฏิบัติงานเต็มเวลา

 

รายละเอียดความคุ้มครอง  จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (อ.บ.1)

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

การถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย

-

-

-

-

-

ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

20,000

40,000

50,000

50,000

50,000

ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อครั้ง

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

แบบ มี ค่ารักษาพยาบาล
เบี้ยประกันภัย อาชีพขั้น 1 (บาท/คน/ปี)

1,203

1,709

2,131

2,891

3,495

เบี้ยประกันภัย อาชีพขั้น 2 (บาท/คน/ปี)

1,635

3,026

4,263

5,389

6,516

เบี้ยประกันภัย อาชีพขั้น 3 (บาท/คน/ปี)

2,158

3,994

5,231

6,754

8,241

แบบ ไม่มี ค่ารักษาพยาบาล
เบี้ยประกันภัย อาชีพขั้น 1 (บาท/คน/ปี)

402

792

1,069

1,268

1,416

เบี้ยประกันภัย อาชีพขั้น 2 (บาท/คน/ปี)

528

1,056

1,476

1,787

2,098

เบี้ยประกันภัย อาชีพขั้น 3 (บาท/คน/ปี)

701

1,402

1,958

2,369

2,781

 

 

ขั้นอาชีพ 1 ลักษณะงานส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และทำงานที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักร

                  เช่น ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ข้าราชการ เป็นต้น

ขั้นอาชีพ 2 ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่อยู่นอกสำนักงาน หรือต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลา

                  เป็นกลุ่มช่างฝีมือที่มีความชำนาญและทักษะ บางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร

                  เช่น ตัวแทน/นายหน้า วิศวกร ช่างไม้เจ้าของกิจการขนาดเล็ก เป็นต้น

ขั้นอาชีพ 3 ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน

                  หรือทำงานนอกสำนักงานเป็ นประจำ เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ด้านการผลิต

                  การขนส่ง พนักงานขาย นักแสดง มัคคุเทศก์ นักข่าว พนักงานขับรถ เป็นต้น

 

บุคคลในทุกกลุ่มจะต้องมีสัญชาติไทย เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจำขององค์กรหรือกลุ่มบุคคล และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ บริษัทฯ ขอยกเว้นการพิจารณารับประกันภัยสำหรับกลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง กลุ่มนักเรียนอาชีวะ กลุ่มคนงานก่อสร้าง กลุ่มพนักงานโรงงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก และมีความเสี่ยงมากกว่าปกติ

เอกสารประกอบการพิจารณา

 
 • รายชื่อ จำนวนพนักงาน อายุ เพศ ตำแหน่งหน้าที่
 • ใบคำขอเอาประกันภัย ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัท พร้อมตราประทับ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
 • หน้าตารางกรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)
 • ประวัติการเรียกร้องสินไหมย้อนหลัง 1 ปี
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจของบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อยกเว้นความคุ้มครองโดยย่อ

 
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อยกเว้นจากรมธรรม์ 
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทศจนไม่สามรถครองสติได้ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหลีการจับกุม