คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

สมัครง่าย ๆ ขยายความคุ้มครอง
สมัครง่าย ๆ
ขยายความคุ้มครอง

คุณลักษณะเด่น

 
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 • คุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาทต่อครั้ง (1), (2)
 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 18 บาท (3)

 

(1) ความคุ้มครองสำหรับแผน Platinum

(2) ครั้ง หมายถึง การเข้าพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง

(3) คำนวณจากเบี้ยประกันรายปี แผน S เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปี – 30 ปี

 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง ผลประโยชน์  ( บาท )
S M L Gold Platinum
 ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน          
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 50,000 300,000

500,000

1,000,000

5,000,000

หมวด1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (1)


1,000
2,000


3,000
6,000


5,000
10,000


10,000
20,000


20,000
40,000

-  ค่าห้องทั่วไป และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
 - ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่า สูงสุด

 ไม่เกิน 15 วัน และเมื่อรวมกับห้องผู้ป่วยปกติแล้ว ไม่เกิน 30 วัน

หมวด2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล  ค่ายา

 ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

     2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย

     2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล

     2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์

     2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน

หมวด3. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา

หมวด4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

     4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ

     4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ

     4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)

     4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)

     4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน          

หมวด5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) (เฉพาะค่าทำศัลยกรรมและหัตถการ)

จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวด6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลัง การเข้าพัก รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

     6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

     6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)

หมวด7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง

10,000

60,000

100,000

200,000

1,000,000

หมวด8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวด9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด  ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

หมวด10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวด11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

 ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

หมวด12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

หมวด13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

 

 

(1) การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้า
พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล แต่ละครั้ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หรือการรักษาด้วยยการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน(Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลไม่ว่ากี่ครั้ง
ก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลครั้งสุดท้ายก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

 
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี – 65 ปี ต่ออายุจนถึง 70 ปี
 • ผู้ที่มีประวัติสุขภาพดีมาก่อนทาประกันภัยและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวหรืออาการเจ็บป่วยเรื้อรังใดๆ หรืออาการที่รับรู้ได้ด้วยตัวเองที่ยังไม่ได้รับการรักษา ณ วันที่เอาประกันภัย
 • ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 1 แผนต่อคน (หากซื้อมากกว่า 1 แผน บริษัทจะไม่คุ้มครองในฉบับที่เกินซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง แต่บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับแผนประกันภัยที่ไม่คุ้มครองนั้นให้ทั้งหมดเต็มจำนวน)
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกกรมธรรม์ฯ พร้อมทั้งคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่รับชำระไว้เต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  ( Waiting Period )

 

บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทฯจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ได้แก่  เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด • ริดสีดวงทวาร • ไส้เลื่อนทุกชนิด • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์  • นิ่วทุกชนิด • เส้นเลือดขอดที่ขา • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่   

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญา

 
 • การไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จในใบคำขอเอาประกันภัยอาจเป็นสาเหตุให้บริษัทฯปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนได้
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
 • โรคที่เกิดจากอาการของการติดเชื้อ HIV หรือภาวะของโรคเอดส์ (AIDS)

การยกเลิกกรมธรรม์

 

ผู้เอาประกันสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทได้ตลอด โดยบริษัทจะคืน
เบี้ย ประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้นได้ใช้บังคับมาแล้วออก โดยคิดอัตรา
เบี้ยประกันภัยระยะสั้น (Short rate) ตามตารางที่ระบุในกรมธรรม์ แต่ถ้าหากมีการเรียกร้องสินไหมทดแทน จะไม่สามารถ
ยกเลิกกรมธรรม์ได้

 

หมายเหตุ

 
 1. แผนประกันสุขภาพ ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลธ์ แคร์ พลัส เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน"ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล SOMPO ENJOY "
 2. แผนประกันสุขภาพ  ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลธ์ แคร์ พลัส เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยมิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 3. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย  การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้นโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 4. การรับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) “(บริษัทฯ)”
 5. วิธีการชำระเบี้ยสำหรับการสมัครทำประกันภัยใหม่และปีต่ออายุ ดังนี้  เงินสด  เช็ค บัตรเครดิต
 6. ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทุกกรมธรรม์มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกินปีละ 100,000 บาท โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 383)
 7. ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี โดยสามารถต่ออายุกรมธรรม์ตามเงื่อนไขในสัญญากรมธรรม์
 8. ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 9. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 10. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้รับประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 11. มีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  02-119-3000  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 )
 12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา

        CIMB Thai Care Center 02-626-7777

        CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)