คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

สมัครง่าย ๆ คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด
สมัครง่าย ๆ
คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

 

 • ผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • อายุตั้งแต่ 1 ปี - 60 ปี ต่ออายุจนถึง 99 ปี
 • ไม่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานที่ทำงานในโรงงานดังต่อไปนี้  โรงงานผลิตแบตเตอรี่    โรงงานผลิตถ่านไฟฉาย เหมืองนิกเกิล โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์  โรงงานที่ใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต  โรงงานปิโตรเลียม    งานที่เกี่ยวกับฝุ่นละอองจากถ่านหินและนํ้ามัน   ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos)
 • ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 2 กรมธรรม์ต่อคน
 • กรณีซื้อประกันแล้วแต่ผิดคุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย  บริษัทฯจะยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่รับชำระไว้เต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 • วิธีการรับประกันภัย : ตอบคำถามสุขภาพอย่างง่าย (SIO)

 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. กรณีตรวจพบโรคมะเร็ง ก่อนระยะลุกลาม หรือลุกลาม (ไม่รวมมะเร็งผิวหนัง) 100,000 200,000 500,000
2. กรณีตรวจพบโรคมะเร็งผิวหนัง 10,000 20,000 50,000
3. ค่ารักษาพยาบาล สำหรับ การทำเคมีบำบัด/รังสีรักษา/การผ่าตัด (1)จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 100,000 300,000
4. กรณีการตรวจวินิจฉัยซ้ำ (Second Opinion) (2) - - 10,000
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต่อครั้ง (สูงสุด 10  ครั้ง) (3) - - 500 / ครั้ง

 

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  ( Waiting Period )

สำหรับการตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิด (รวมทั้งมะเร็งผิวหนัง) ก่อนระยะลุกลาม หรือลุกลาม ในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด  อนึ่งบริษัทฯ ไม่คุ้มครองสำหรับการตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2 ปี สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอาการหรือโรคเป็นมาก่อนหรือกำลังอยู่ระหว่างการรักษา ดังต่อไปนี้  ไวรัสตับอักเสบชนิด B และ C (ทั้งชนิดที่เป็นพาหะหรือไม่เป็นพาหะ) โรคตับแข็ง  โรคตับอักเสบเรื้อรัง  โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพองในปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง โรคปากมดลูกอักเสบเรื้อรัง หรือช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง  โรคมะเร็งที่เกิดกับอวัยวะที่เคยเป็นเนื้องอก ก้อนเนื้อ ตุ่มเนื้อ หรือซีสต์ ที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด หรือได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดแล้วแต่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มต้นมีผลบังคับเป็นครั้งแรก 

 

(1) ค่ารักษาพยาบาล สำหรับ การทำเคมีบำบัด/รังสีรักษา/การผ่าตัด ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งและได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และต้องเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งดังกล่าว โดยการทำเคมีบำบัด (Chemotherapy) และ/หรือรังสีรักษา (Radiation Therapy) และ/หรือการผ่าตัด ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 365 วันหลังจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก

(2) ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็ง และได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และผู้เอาประกันภัยต้องการเข้ารับการตรวจเป็นครั้งที่สองจากแพทย์ท่านอื่นเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัย หรือเพื่อรับคำปรึกษาในการวางแผนการรักษาซึ่งต้องเกิดขึ้นภายในระยะ 180 วันหลังจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก

(3) ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ถ้าการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาหรือพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยตามอาการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทฯจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับ "การไปและกลับ" รวมกันในแต่ละครั้ง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญา

 

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนของข้อยกเว้นทั้งหมดเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ หรือสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง 

 • การไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จในใบคำขอเอาประกันภัยอาจเป็นสาเหตุให้บริษัทฯปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนได้
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 • โรคมะเร็งที่เกิดจากอาการของการติดเชื้อ HIV หรือภาวะของโรคเอดส์ (AIDS)
 • การแผ่ของรังสีหรือแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์
 • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์  

หมายเหตุ

 

 1. แผนประกันโรคมะเร็ง ซีไอเอ็มบี ไทย แคนเซอร์ อีซี่ แคร์ เป็นชื่อทางการตลาด  ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน "ประกันภัยโรคมะเร็ง"
 2. แผนประกันโรคมะเร็ง ซีไอเอ็มบี ไทย แคนเซอร์ อีซี่ แคร์  เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยมิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 3. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย  การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น  โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 4. การรับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) “(บริษัทฯ)”
 5. ผู้เอาประกันภัยสามารถนําเบี้ยประกันภัยสุขภาพตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทุกกรมธรรม์มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกินปี ละ 100,000 บาท โดยเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 383)
 6. สามารถต่ออายุกรมธรรม์ตามเงื่อนไขในสัญญากรมธรรม์
 7. วิธีการชำระเบี้ยสำหรับการสมัครทำประกันภัยใหม่และปีต่ออายุ ดังนี้  เงินสด  เช็ค หักผ่านบัญชีธนาคาร  บัตรเครดิต
 8. ข้อมูลบนเวบไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 9. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 10. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้รับประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 11. หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  02-119-3000 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น. )
 12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

        CIMB Thai Care Center  02 626 7777

        CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)