คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

Benefits & Privileges

ดอกเบี้ยสูง ไม่มีค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ยสูง
ไม่มีค่าธรรมเนียม
วงเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)         
ไม่เกิน 10,000 บาท (A) 0.50%
ส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 บาท (B) 2.00%
ส่วนที่เกิน 50,000 ถึง 100,000 บาท (C) 1.00%
ส่วนที่เกิน 100,000 บาท (D) 0.20%

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 0.50% (B) = 0.50%-1.70% (C) = 1.35%-1.70% (D) = 0.20%-1.35%

 

หมายเหตุ การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า

 

อัตราดอกเบี้ยข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง *

*อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดของธนาคาร

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 • ช่องทางการเปิดบัญชี

        1. ) Mobile Application หรือ ช่องทางดิจิทัล ให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

        2. ) เปิดที่สาขา ให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และต่างชาติ

 • ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีได้สูงสุดคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจัดส่ง e-Statement ให้กับ
 • ลูกค้าทุกสิ้นเดือน ตาม E-mail address ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อใช้บริการอื่นๆ เช่น เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ย เป็นบัญชีชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
 • ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 • คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได (Split Rate)
 • บัญชีนี้สามารถผูกกับบัตรเดบิต ชิลดี (รองรับมาตรฐานชิปการ์ดไทย) เพื่อการชำระสินค้าหรือกดเงินสดจากเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ ยกเว้นผู้เปิดบัญชีที่ใช้หนังสือเดินทางในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี จะไม่สามารถสมัครบัตรเดบิต ชิลดี ได้
 • ผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย” เปลี่ยนชื่อเป็น “เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย” ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ผลิตภัณฑ์ “บัตรเดบิต Digital Savings” เปลี่ยนชื่อเป็น “บัตรเดบิต ชิลดี” ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

 

 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ โทร.02 626 7777.

 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล