คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท
ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

เงื่อนไขและคุณสมบัติการเปิดบัญชี

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทสมุดคู่ฝาก สำหรับผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • บุคคลที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • มีสมุดคู่ฝากเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมฝาก ถอนหรือโอน
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อใช้บริการอื่นๆ เช่น เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ย เป็นบัญชีชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
 • จ่ายดอกเบี้ย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม (*เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของธนาคาร) กรณีที่มียอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันต่ำกว่า 500 บาท ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยในวันดังกล่าว
 • กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวหรือขาดการติดต่อเกิน 24 เดือน ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงสถานะบัญชีเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะทางบัญชี

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ:

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป:

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ตารางเปิดเผยข้อมูล