คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

ดอกเบี้ยสูง ปลอดภาษี คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ยสูง
ปลอดภาษี
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรี
ไม่มีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เปิดบัญชี

 • เพิ่มค่าเงินออมเพื่ออนาคตระยะยาวด้วยเงินฝากประจำปลอดภาษีดอกเบี้ยสูง สบายใจสองต่อด้วยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรีตลอดระยะเวลาฝาก
 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีประเภทฝากรายเดือนทุกประเภท)
 • เปิดบัญชีด้วยเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ถึงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 บาท เช่น 1,500 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท เป็นต้น และยอดเงินฝากรายเดือนต้องเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชี
 • ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือน
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน ที่มีชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจที่เปิดไว้คู่กัน

เงื่อนไขการฝาก:*

 • ต้องนำฝากจำนวนเงินเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชีทุกเดือนๆ

 • อนุญาตให้ขาดฝากเงินได้ไม่เกิน 2 เดือนติดต่อกัน วันครบกำหนดจะเลื่อนออกไปในแต่ละเดือนที่ไม่มีการฝากเงิน.

 • หากขาดฝากเงินเกิน 2 เดือน ได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามที่สรรพากรกำหนดไว้ 

 • กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนกำหนด:

  - ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

- ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย15% ตามที่สรรพากรกำหนดไว้

 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไข** สำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรี:

 

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง: มีผลตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี และมีผลเมื่อผู้ฝากมีอายุครบ 1 เดือน ถึง 65 ปี

 • การสิ้นสุดความคุ้มครอง: ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อบัญชีครบกำหนดหรือผู้ฝากทำการถอนก่อนครบกำหนดหรือเมื่อผู้ฝากขาดการฝากเงินนานกว่า 2 เดือน

   

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

** ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการประกันภัยส่วนบุคคลฟรีเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกัน**

 

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง: มีผลตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี

 • การให้ความคุ้มครองถือตามอายุของผู้ฝาก ณ วันที่เปิดบัญชีเป็นหลักโดยกำหนดอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 65 ปี และให้วงเงินคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินฝากเมื่อครบระยะเวลาฝาก (จำนวนเงินฝากรายเดือน คูณ ระยะเวลาฝากตามเป้าหมาย) สูงสุดถึง 600,000 บาท

 • การสิ้นสุดความคุ้มครอง: เมื่อลูกค้าฝากเงินครบกำหนดระยะการฝากตามเงื่อนไข หรือ เมื่อลูกค้ายกเลิกการฝากเงินก่อนครบกำหนดหรือบัญชีเงินฝากนี้ถูกปิดบัญชีเนื่องจากลูกค้าขาดการนำฝากตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

 • รับประกันภัยโดยบริษัท

 

 • ผู้สมัครควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง