คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ธนาคารจึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย (รวมกันเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และ/หรือ ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ที่ท่านเคยให้ไว้ หรือข้อมูลดังกล่าวถูกแสดงกับธนาคารเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการกับธนาคารก่อนหน้าวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ โดยธนาคารอาจอ้างอิงฐานทางกฎหมายต่าง ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งรวมถึงการอ้างอิงความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยธนาคาร ได้ที่ https://www.cimbthai.com/th/personal/privacy-notice.html

 

นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการขอถอนหรือยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยธนาคาร ผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking  หรือติดต่อสาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center 02 626 7777  ทั้งนี้ เมื่อธนาคารได้รับคำขอจากท่าน ธนาคารจะพิจารณาคำขอของท่านและดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดต่อไป

 

กรณีที่ธนาคารไม่ได้รับแจ้งความประสงค์แก้ไขหรือทำความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือ PDPA Consent ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับทั้งฉบับ (ปัจจุบัน คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2565) ธนาคารจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ๆ ให้แก่ท่าน) และ/หรือ ตามที่กำหนดในประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด