คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โครงการ “ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า” ปีพ.ศ. 2555-2557

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับมูลนิธิหมอชาวบ้าน สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในชุมชนเมือง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว       โครงการนี้เป็นโครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่มาพร้อมการอบรมการดูแลตนเอง ในหัวข้อ “ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า”   ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ผนวกหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ากับหลักการ เคลื่อนไหวร่างกายบำบัด (Body  Movement Therapy)  และประสบการณ์การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ให้เกิดท่าทางต่างๆ   ที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งพลังทางสมองและร่างกาย   การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้านับเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย    โดยใช้เพียง “ผ้าขาวม้า” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและเป็นที่รู้จักของคนไทยเป็นอย่างดีมาใช้ ประกอบการออกกำลังกาย     ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ และใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างมีความสุข    โดยมีเป้าหมายคือ 10 ชุมชนในเขตชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจุบันมีผู้สูงอายุเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวแล้วกว่า 1,000 คนมูลนิธิหมอชาว บ้าน

ที่อยู่: 36/6 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 4710
โทรสาร: 0 2271 1806
เว็บไซต์: www.doctor.or.th