คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

โครงการ “ศูนย์เรียนรู้ภาษา” โรงเรียนพิมานวิทย์ ถนนข้าวสาร และกิจกรรม “ครั้งหนึ่งในชีวิต…ขอเป็นครูจิตอาสา”

 

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ธนาคารมีความภาคภูมิใจ ด้วยการแนะนำจากผู้จัดการสาขาเทเวศร์ โดยโรงเรียนพิมานวิทย์เป็นโรงเรียนเล็กๆตั้งอยู่ในย่านนักท่องเที่ยวถนนข้าว สาร ซึ่งมีความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 90 ปี ธนาคารได้ต่อยอดดำเนินโครงการในการจัดทำห้องเรียนภาษาให้นักเรียนชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษาของโรงเรียนได้มีห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการสนับสนุนคุณครูเพื่อสอนเสริมในวิชาที่โรงเรียนยังขาดแคลนอยู่ ทั้งนี้ ในวันส่งมอบศูนย์เรียนรู้ภาษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารยังได้จัดกิจกรรม “ครั้งหนึ่งในชีวิต…ขอเป็นครูจิตอาสา” โดยมีผู้บริหารของธนาคาร นำโดยคุณสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยพนักงานธนาคารและบริษัทในเครือประมาณ 30 คน เข้าร่วมเป็นคุณครูจิตอาสาเพื่อสอนภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรี และสิ่งประดิษฐ์ ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนอีกด้วย