• โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว จ. เชียงราย