• โครงการ “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร” โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่