คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โครงการ “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร” โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยการแนะนำโครงการจากสายพาณิชย์ธนกิจ และการสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และทุนการ ศึกษา จากวารสารการเงินธนาคารของบริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งนับเป็นความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกลให้เท่าเทียมกับเด็กในเมืองใหญ่ อีกทั้งชุมชนในอำเภอแม่แตง ยังสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวในการสืบค้นข้อมูล ติดตามข่าวสารได้อีกด้วย โดยธนาคารหวังว่าจะช่วยพัฒนาโอกาสและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถ เข้าถึงเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาความรู้ให้แก่ตนเอง และประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่: หมู่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์: 053 843 417
โทรสาร: 053 843 242