• โครงการพัฒนาอาคารเรียน และศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลภูกระดึง จังหวัดเลย