• โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน