คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน

 

เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต แต่ยังมีเยาวชนอีกมากมายทั่วประเทศที่ขาดแคลนโอกาสในการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ ธนาคารจึงได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนในพื้นที่ต่างๆ มีคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต และห้องสมุดที่สามารถใช้เป็นแหล่ง เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ก้าวทันต่อเทคโนโลยี และทันต่อการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีศูนย์บริการชุมชน เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล ติดตามข่าวสาร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากสาขาและศูนย์ธุรกิจในพื้นที่ รวมถึงกลุ่มพันธมิตร เช่น บริษัท มีเดียแอสโซซิเอ็ตเต็ด จำกัด บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด บริษัท มายด์ เอ็กซิบิท จำกัด บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด และบริษัทที่เป็นลูกค้าของธนาคารในพื้นที่รวม 7 โครงการในปี พ.ศ. 2557 ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โรงเรียนสวัสดีวิทยา อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อ. สังขะ จ. สุรินทร์ โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม อ. เมือง จ. อุดรธานี โรงเรียนบ้านร่มหลวง อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร