• โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนกศน. และชุมชนห้วยขวาง