คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • ปัจจุบันเป็นกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และเคยเป็นอนุกรรมการการออกและเสนอขาย ตราสารหนี้และศุกูก
 • ร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลาดตราสารหนี้ จากปี 2552 ถึง 2564 ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
 • ก่อนหน้านี้ ทำงานให้กับบริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านวาณิชธนกิจตราสารหนี้ ระหว่างปี 2547 ถึงปี 2552 รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ เอสจี สินเอเซีย  จำกัด ในตำแหน่งผู้อำนวยการตลาดตราสารหนี้ จากปี 2543 ถึงปี 2547 และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด มหาชน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ ในปี 2535 ถึงปี 2543

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย

 

อายุ

53

 

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดวาณิชธนกิจ

 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

30 เมษายน 2564 

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์