คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • ปัจจุบัน นายกนต์ธีร์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดวาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
 • นายกนต์ธีร์ร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลาดตราสารหนี้ จากปี 2552 ถึง 2564 ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
 • ก่อนหน้านี้ นายกนต์ธีร์ทำงานให้กับบริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านวาณิชธนกิจตราสารหนี้ ระหว่างปี 2547 ถึงปี 2552 รวมถึงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอสจี สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งผู้อำนวยการตลาดตราสารหนี้ จากปี 2543 ถึงปี 2547 และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ ในปี 2535 ถึงปี 2543 อีกทั้งได้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการการออกและเสนอขายตราสารหนี้และศุกูก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างปี 2557-2561

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย

 

อายุ

55 ปี

 

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดวาณิชธนกิจ

 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 ธันวาคม 2565

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

-ไม่มี-