คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปัจจุบัน ดร.วรพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศุภริช จำกัด รวมถึงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ธเคปเลินนิ่งเซนเตอร์ จำกัด และที่ปรึกษาโครงการ CBCE Center for Building Competitive Enterprise

 

นอกจากนี้ ปัจจุบัน ดร. วรพงษ์ ยังทำงานในหลากหลายบทบาทหน้าที่ในวงการการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณบดี กรรมการการลงทุน และกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงกรรมการคณะกรรมการการเงิน กรรมการการลงทุน และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งยังเป็นอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยระหว่างปี 2560-2566 ดร. วรพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติส่วนตัว

สัญชาติ

ไทย

 

อายุ

49 ปี

 

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

14 กุมภาพันธ์ 2567

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Denver
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การเงิน) University of Denver
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด  (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ศุภริช จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ - บริษัท นอร์ธเคปเลินนิ่งเซนเตอร์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา - โครงการ CBCE Center for Building Competitive Enterprise
 • ที่ปรึกษาคณบดี / กรรมการการลงทุน / กรรมการประจำคณะ - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการคณะกรรมการการเงิน / กรรมการการลงทุน / กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล