คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน นางอรนุชดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท Amata Township Long Thanh Joint Stock Company และ บริษัท Amata City Long Thanh Joint Stock Company นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และการตรวจสอบ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและผลตอบแทน บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัดกรรมการโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ อีกทั้งกรรมการ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

 

นางอรนุช เป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจการเงินการธนาคารอย่างกว้างขวาง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในกิจการกลุ่มทิสโก้ระหว่างปี 2552-2562  โดยเป็นกรรมการ บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมทั้งรองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในองค์กรต่าง ๆ อีกหลายแห่ง

 

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย 

อายุ

65 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

26 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • กรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และการตรวจสอบ - บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและผลตอบแทน - บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด 
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ - Amata Township Long Thanh Join Stock Company
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ - Amata City Long Thanh Join Stock Company
 • กรรมการ - โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
 • กรรมการ - ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
 • กรรมการ - มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล