คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

Quick Details

 • กรรมการอิสระ 
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ-บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ -Amata City Bien Hoa, Vietnam
 • กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร/กรรมการ -คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • กรรมการอิสระ - บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
 • นายกสมาคม - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร/รองประธานกรรมการ - สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
 • กรรมการ - ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
 • กรรมการ - โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility Investment - กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)
 • กรรมการ - มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล