คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

นางอรนุช เป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจการเงินการธนาคารอย่างกว้างขวาง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆในกิจการกลุ่มทิสโก้ระหว่างปี 2552-2562  โดยเป็นกรรมการบริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยระหว่างนั้น นางอรนุชยังดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility Investment Committee กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) ด้วย     

 

ปัจจุบันนางอรนุชดำรงตำแหน่งนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รองประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ กรรมการคณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ นางอรนุชยังเป็นประธานกรรมการ บริษัท Amata Township Long Thanh Joint Stock Company และกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ บริษัท Amata City Bien Hua, Vietnam  กรรมการอิสระ บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด กรรมการอิสระ - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และการตรวจสอบ - บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อีกทั้ง รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย 

อายุ

63 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

26 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และการตรวจสอบ - บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ- บริษัท โนมูเพย์ (ประเทศไทย) จำก้ด
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการ - บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด 
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ-บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ - Amata Township Long Thanh Join Stock Company
 • กรรมการอิสระ - Amata City Bien Hoa, Vietnam
 • นายกสมาคม - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร/รองประธานกรรมการ - สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
 • กรรมการ - ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
 • กรรมการ - โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
 • กรรมการ - มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล