คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

นายณัฐศักดิ์มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญๆในองค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีการสื่อสารชั้นนำต่างๆมากว่า 30 ปี โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ส อินคอเปอเรเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างปี 2535-2540  และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างปี 2540-2561 นอกจากนี้ ยังเป็นผู้อำนวยการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด รวมทั้งเป็น Managing Consultant บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ จำกัด และ Manager บริษัท Bell Canada Enterprises จากปี 2531 ถึงปี 2540

 

ปัจจุบันนายณัฐศักดิ์ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด บริษัท ยูโรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด และบริษัท ดิจิเวลท์ จำกัด และที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย

อายุ

 60 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการและประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

 18 เมษายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) University of Waterloo
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ - บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการ - บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด
 • กรรมการ - บริษัท ยูโรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด
 •  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท - บริษัท อีเลิร์น  นิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด