คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปัจจุบัน นายณัฐศักดิ์ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการและประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ยูโรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด กรรมการ บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด รวมถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

 

นายณัฐศักดิ์มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญในองค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีการสื่อสารชั้นนำต่าง ๆ มากว่า 30 ปี โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ส อินคอเปอเรเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างปี 2535-2540  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างปี 2540-2561 อีกทั้งยังเป็นกรรมการ บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด และกรรมการ บริษัท ดิจิเวลท์ จำกัด ระหว่างปี 2563-2565 นอกจากนี้ ยังเป็นผู้อำนวยการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด รวมทั้งเป็น Managing Consultant บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ จำกัด และ Manager บริษัท Bell Canada Enterprises จากปี 2531 ถึงปี 2562

 

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย

อายุ

 61 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee
 • กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

 18 เมษายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) University of Waterloo
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ - บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการ - บริษัท ยูโรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด
 •  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท - บริษัท อีเลิร์น  นิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการอิสระ - บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย ประเทศไทย จำกัด