คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

Our Awards

2015

รางวัล สมาคม
สมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
Corruption Council

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับคะแนนสูงสุดจากผลสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินจาก Asiamoney เสียงสะท้อนที่แสดงถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อเรา ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีแบบนี้ต่อไป เพื่อคุณทุกคน