คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีการลงทุนในหุ้นกู้ตลาดรองตามที่ธนาคารกำหนด

ฝากประจำพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)
ฝากประจำพิเศษ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีการลงทุนในหุ้นกู้ตลาดรองตามที่ธนาคารกำหนด
3.50%
 
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยชื่อบัญชีเงินฝากประจำ และชื่อผู้ทำรายการหุ้นกู้ตลาดรอง ต้องเป็นชื่อเดียวกัน
 • รับฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 3.50% ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่ลงทุนพันธบัตร/หุ้นกู้ตลาดรอง ที่มีอายุคงเหลือ >= 3 ปี โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ต้องไม่เกินกว่า 50% ของมูลค่าหน้าตั๋ว (Face Value)

เงื่อนไข :  กรณีธุรกรรมพันธบัตร/หุ้นกู้ตลาดรอง ที่มีกำไรต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จะไม่เข้าร่วมแคมเปญ

ตัวอย่างเช่น : ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 3.50% ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน เมื่อฝากเงิน 100,000 และลงทุนในหุ้นกู้ตลาดรอง 200,000 บาท

 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 • ระยะเวลารับฝากเงินและลงทุนในหุ้นกู้ตลาดรอง ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. - 31 พ.ค. 67 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 100 ล้านบาท
 • รายชื่อหุ้นกู้ตลาดรองที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กรุณาศึกษาข้อมูลบนหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
 • อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมูลค่าไม่เกิน 0.20% ของยอดเงินฝากและเงินลงทุนรวมทั้งหมด
 • กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้และรายการส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ต้องได้รับของสมนาคุณรวมทั้งหมดไม่เกิน 0.20% ของมูลค่าการลงทุนของผู้ซื้อแต่ละราย
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ตารางเปิดเผยข้อมูล