คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

Benefits & Privileges

รายรับสม่ำเสมอ กระจายความเสี่ยงการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ หุ้นกู้บริษัทชั้นนำระดับโลก บริหารความต้องการใช้เงินสกุลต่างประเทศ
รายรับสม่ำเสมอ
กระจายความเสี่ยงการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หุ้นกู้บริษัทชั้นนำระดับโลก
บริหารความต้องการใช้เงินสกุลต่างประเทศ

ขั้นตอน การซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศกับ CIMB THAI

 

1. “ เปิดบัญชีเพื่อการลงทุน” 

      ติดต่อสาขา CIMB THAI หรือ RM ที่ดูแลท่านเพื่อแจ้งเปิด “บัญชีเพื่อการลงทุน”

 

2. แลกเปลี่ยนสกุลเงินไทยเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ต้องการลงทุน

 

3. แจ้งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ที่ต้องการลงทุน

คำเตือน

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือหลักทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ มีความเสี่ยงในเรื่องเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้ง มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีผลทำให้อาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้

หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินลงทุน/ดอกเบี้ย คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด

การลงทุนดังกล่าวมิใช่การฝากเงิน มีความเสี่ยงของการลงทุน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้น หรือลดลงจากจำนวนเงินที่ลงทุนได้ และอาจจะไม่ได้รับชำระเงินจากการขายภายในระยะเวลาที่กำหนด

หรืออาจไม่สามารถขายได้ตามที่มีคำสั่งไว้  ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(หลักทรัพย์)

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงข้อจำกัดการโอนอื่นใดของหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ก่อนตัดสินใจลงทุน