• หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด "หนังสือชี้ชวน" ได้ที่หัวข้อเอกสารแนบที่ด้านล่าง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้นมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป แต่ก็มีความเสี่ยงสูงและมีความซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ทั่วไปด้วย โดยมีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการชำระหนี้คืนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในแต่ละรุ่น

 

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

 • มีสัญชาติไทย

 • มีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่

 • (1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
    (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
    (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป  ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

 • (2)  บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
  (ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป  ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
  (ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
  (ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

 

คำเตือน

 • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551

 • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูง อีกทั้งมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการในหุ้นกู้หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอื่นทั่วไป เนื่องจากมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะขึ้นอยู่กับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือปัจจัยอื่นซึ่งมีความไม่แน่นอน รวมทั้งผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงที่อาจได้รับชำระคืนเงินต้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลขาดทุนจากการที่มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือต่ำกว่าราคาที่ผู้ลงทุนซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ชำระไปเพื่อการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรืออาจส่งผลทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระหนี้หรือผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดหมายหรือถูกกำหนดไว้ตอนแรกได้

 • หุ้นกู้อนุพันธ์ไม่มีการซื้อขายในตลาดรองจึงอาจไม่มีสภาพคล่อง หากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขอไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวน

 • ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จากสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Term Sheet) และหนังสือชี้ชวน รวมถึงสอบถามและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนของธนาคาร จนเข้าใจเป็นอย่างดีและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร 0 2626 7777

ตารางแสดงรายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค