คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ผลตอบแทนสูง เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน
ผลตอบแทนสูง
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ซีไอเอ็มบี ไทย เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด "หนังสือชี้ชวน" ได้ที่หัวข้อเอกสารแนบที่ด้านล่าง

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

• เป็นผู้ถือสัญชาติไทย

• มีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนี้:

 1. เป็นนิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้:

  • มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

  • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป  ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

 2. บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้:

  • มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป  ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

  • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป

  • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

คำเตือน

 • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
 • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูง อีกทั้งมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการในหุ้นกู้หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอื่นทั่วไป เนื่องจากมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะขึ้นอยู่กับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือปัจจัยอื่นซึ่งมีความไม่แน่นอน รวมทั้งผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงที่อาจได้รับชำระคืนเงินต้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลขาดทุนจากการที่มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือต่ำกว่าราคาที่ผู้ลงทุนซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ชำระไปเพื่อการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรืออาจส่งผลทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระหนี้หรือผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดหมายหรือถูกกำหนดไว้ตอนแรกได้
 • หุ้นกู้อนุพันธ์ไม่มีการซื้อขายในตลาดรองจึงอาจไม่มีสภาพคล่อง หากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขอไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวน
 • ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จากสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Term Sheet) และหนังสือชี้ชวน รวมถึงสอบถามและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนของธนาคาร จนเข้าใจเป็นอย่างดีและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร 0 2626 7777