• ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นทางเลือกการลงทุนอีกประเภทหนึ่งที่เหมาะสมใน สภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูง

  • นโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
  • ผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากหรือหุ้นกู้  ในขณะที่ความเสี่ยงจากความผันผวนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารทุน
  • มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในทำเลชั้นนำ

สนใจลงทุน ติดต่อธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงสูงและมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไป แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน
    ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมทั้งขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
  • การลงทุนในหลักทรัพย์มิใช่การฝากเงิน โดยไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และอาจมีความเสี่ยงของการลงทุนที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน 
    ผู้ลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร0 2626 7777