• กองทุนรวม

ธนาคารคัดเลือกกองทุนรวมคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของท่าน ด้วยการจัดทำพอร์ตการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมและผลตอบแทนที่ต้องการ ผ่านการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท บริหารโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

 • สินทรัพย์ลงทุนหลากหลาย ทั้งตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก ทั้งในและต่างประเทศ กองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
 • กระจายความเสี่ยงในการลงทุน
 • บริหารกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการลงทุนสอดคล้องเป้าหมายการลงทุนของท่าน
  เพิ่มความมั่งคั่ง เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อการเกษียณอายุ เป็นต้น
 • สะดวกสบายผ่านสาขาของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • CIMB Click  บริการทำรายการซื้อ-ขายหน่วยลงทุนออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงสูงและมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไป แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน
  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมทั้งขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน
  ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
 • การลงทุนในหลักทรัพย์มิใช่การฝากเงิน โดยไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  และอาจมีความเสี่ยงของการลงทุนที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน
 • ผู้ลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา - โทร 0 2626 7777

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777