คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

Benefits & Privileges

ซื้อง่ายผ่านแอป รับส่วนลดค่าเบี้ย
ซื้อง่ายผ่านแอป
รับส่วนลดค่าเบี้ย

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

 
รับส่วนลดค่าเบี้ย 16% เมื่อซื้อผ่านช่องทางแอป CIMB THAI  เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
 • เบี้ยเริ่มต้น 200 บาท
 • ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5 ล้านบาท
 • เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินกับโรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วโลก
 • บริการช่วยเหลือในการสื่อสารทางการแพทย์กับแพทย์ทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

 

ซื้อง่ายผ่านแอป CIMB THAI 

 • สมัครง่าย รวดเร็ว ซื้อก่อนออกเดินทางได้ทุกที่ทุกเวลา
 • รับกรมธรรม์ทันที ในรูปแบบ e-Policy

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

 
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • อายุ 1-75 ปี
 • กรณีผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1-14 ปี จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดในทุกแผนประกันภัย ดังนี้

         - ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 1,000,000 บาท

         - ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ จำนวน 2,000,000 บาท

 

สำหรับความคุ้มครองอื่นๆ เป็นไปตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ

 • แผนประกันภัยรายปี เฉพาะผู้ที่มีอายุ 16-65 ปี และเดินทางสูงสุด 90 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง ทุพพลภาพ และไม่ได้เดินทางไปเพื่อรับการรักษาพยาบาลใดๆ

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ความคุ้มครอง แผน A แผน B แผน B+ แผน C
A) คุ้มครองชีวิต (อุบัติเหตุและเจ็บป่วย) LIFE PROTECTION (PERSONAL ACCIDENT & SICKNESS)
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ*
*อายุ 1-14 ปี คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท 
1,000,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นขณะเดินทางในต่างประเทศ (บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย)*
*อายุ 1-14 ปี คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
3. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย (บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย) 0 0 100,000 200,000
4. ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย (ต่อวัน/สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 0 0 2,000 3,000
5. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
7. การส่งหรือการเดินทางเพื่อรับตัวเด็ก 0 0 50,000 50,000
8. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 50,000 100,000 100,000 100,000
9. การเดินทางเพื่อจัดการพิธีศพจากอุบัติเหตุ 0 100,000 100,000 100,000
10. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
11. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า 0 0 15,000 20,000
12. ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน 1,000 1,000 1,500 2,000

B) คุ้มครองเที่ยวบิน FLIGHT PROTECTION

1. การล่าช้าของเที่ยวบิน
จ่ายผลประโยชน์ต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมงของการล่าช้า
1,000
(สูงสุดไม่เกิน 10,000)
1,500
(สูงสุดไม่เกิน 15,000)
5,000
(สูงสุดไม่เกิน 25,000)
7,000
(สูงสุดไม่เกิน 35,000)
2. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
จ่ายผลประโยชน์ต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมงของการล่าช้า
500
(สูงสุดไม่เกิน 5,000)
1,000
(สูงสุดไม่เกิน 10,000)
3,000
(สูงสุดไม่เกิน 15,000)
3,000
(สูงสุดไม่เกิน 15,000)
3. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง 10,000 20,000 200,000 400,000
4. การลดจำนวนวันเดินทาง 0 20,000 200,000 400,000
5. การจี้เครื่องบิน
จ่ายผลประโยชน์ต่อเนื่องทุกๆ 24 ชั่วโมง
0 50,000
(สูงสุดไม่เกิน 200,000)
75,000
(สูงสุดไม่เกิน 300,000)
75,000
(สูงสุดไม่เกิน 300,000)
6. การขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ  15 วัน 15 วัน 15 วัน 15 วัน
C) คุ้มครองทรัพย์สินขณะเดินทาง BAGGAGE & PERSONAL BELONGINGS PROTECTION
1. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
จ่ายผลประโยชน์ต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมงของการล่าช้า
0 1,000
(สูงสุดไม่เกิน 10,000)
4,000
(สูงสุดไม่เกิน 20,000)
6,000
(สูงสุดไม่เกิน 30,000)
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ / หรือทรัพย์สินส่วนตัว 
คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น หรือต่อคู่
5,000 20,000 30,000 30,000
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง 0 7,000 15,000 20,000
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินสด (เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองในข้อ 3) 0 5,000 5,000 7,000
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 0 0 0 30,000
6. ผลประโยชน์ผู้เล่นกอล์ฟ 
คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น และรางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน 20,000 บาท
0 0 0 20,000
D) บริการพิเศษ SPECIAL SERVICES 
1. บริการนัดหมายเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลคู่สัญญาตลอด 24 ชั่วโมง
2. เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินกับโรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วโลก
3. บริการให้คำแนะนำทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระหว่างท่องเที่ยวในต่างประเทศ
4. บริการช่วยเหลือในการสื่อสารทางการแพทย์กับแพทย์ทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
5.บริการผู้ช่วยพิเศษระหว่างการเดินทางต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญา

 

 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน คิวบา อิรัก อิสราเอล เลบานอน นิการากัว เกาหลีเหนือ ปาเลสไตน์ และซีเรีย
 • ความคุ้มครองรายปี เดินทางต่อเที่ยวสูงสุด 90 วัน
 • ไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ก่อนการเดินทางได้ ยกเว้น กรณีขอรับวีซ่าไม่ผ่านในบางประเทศ
 • กรมธรรม์นี้คุ้มครองสําหรับผู้เอาประกันภัยสัญชาติไทย หรืออยู่อาศัยในประเทศไทย อายุสูงสุด 75 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง ทุพพลภาพ และไม่ได้เดินทางไปเพื่อรับการรักษาพยาบาลใดๆ"

ขั้นตอนการสมัครประกันเดินทางผ่านแอป CIMB THAI 

หมายเหตุ

 

 1. แผนประกันเดินทาง  ซีไอเอ็มบี ไทย ทราเวล แคร์ เป็นชื่อทางการตลาด  ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน "ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ SOMPO Travel”
 2. แผนประกันเดินทาง ซีไอเอ็มบี ไทย ทราเวล แคร์ เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยมิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 3. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย  การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้นโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 4. การรับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) “(บริษัทฯ)”
 5. สามารถต่ออายุกรมธรรม์ตามเงื่อนไขในสัญญากรมธรรม์
 6. ข้อมูลในเวบไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 7. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 8. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำรเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้รับประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 9. หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  02-119 3000  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น.)
 10. Sompo Assist 02-205-7775 ได้ทุกวันตลอด 24 ชม. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขณะอยู่ในต่างประเทศ
 11. กรณีแจ้งเคลม เมื่อกลับมาที่ประเทศไทย 02-119-3088 Email claim_health@sompo.co.th
 12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

        CIMB Thai Care Center 02-626-7777

        CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)