คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

Benefits & Privileges

ซื้อง่ายผ่านแอป รับส่วนลดค่าเบี้ย
ซื้อง่ายผ่านแอป
รับส่วนลดค่าเบี้ย

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

 
 • รับส่วนลดค่าเบี้ย 16% เมื่อซื้อผ่านช่องทาง CIMB Thai Digital Banking เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 – 31 มี.ค. 2567

        - เบี้ยเริ่มต้น 200 บาท

        - คุ้มครองค่ารักษา COVID-19 ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

        - ความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท

        - ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษากรณีเดินทางที่ประเทศญี่ปุ่น

 

 • ซื้อง่ายผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking

        - สมัครง่าย รวดเร็ว ซื้อก่อนออกเดินทางได้ทุกที่ทุกเวลา

        - รับกรมธรรม์ทันที ในรูปแบบ e-Policy

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

 
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • อายุ 1-75 ปี
 • กรณีผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1-14 ปี จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดในทุกแผนประกันภัย ดังนี้

         - ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 1,000,000 บาท

         - ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ จำนวน 2,000,000 บาท

 

สำหรับความคุ้มครองอื่นๆ เป็นไปตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ

 • แผนประกันภัยรายปี เฉพาะผู้ที่มีอายุ 16-65 ปี และเดินทางสูงสุด 90 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง ทุพพลภาพ และไม่ได้เดินทางไปเพื่อรับการรักษาพยาบาลใดๆ

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ความคุ้มครอง แผน A แผน B แผน B+ แผน C
A) LIFE PROTECTION (PERSONAL ACCIDENT & SICKNESS)        

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ*

*อายุ 1-14 ปี คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท 

คุ้มครองตามร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย สูงสุดไม่เกิน

1,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นขณะเดินทางในต่างประเทศ (บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย)*

*อายุ 1-14 ปี คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

คุ้มครองตามค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
3. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย) คุ้มครองตามค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน  0 0 10,000 30,000
4. ชดเชยรายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย จ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยต่อวัน (ต่อวัน / สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 0 0 0 3,000
5. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยหรือประเทศภูมิลำเนา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทยหรือประเทศภูมิลำเนา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
7. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 50,000 100,000 100,000 100,000
8. การเดินทางเพื่อจัดการพิธีศพ 0 100,000 100,000 100,000
9. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000
10. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า 0 0 0 20,000
11. ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน 1,000 1,000 1,000 1,000
B) ความคุ้มครองเที่ยวบิน        

1. การล่าช้าของเที่ยวบิน (แบบเหมาจ่าย)

จ่ายค่าทดแทน 10% ของความคุ้มครอง ต่อเนื่องทุก ๆ 6 ชม. รวมสูงสุดไม่เกิน 60 ชม.

10,000 15,000 20,000 20,000

2. การพลาดการต่อเที่ยวบิน (แบบเหมาจ่าย)

จ่ายค่าทดแทน 10% ของความคุ้มครอง ต่อเนื่องทุกๆ 6 ชม. รวมสูงสุดไม่เกิน 60 ชม.

5,000 10,000 15,000 15,000
3. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง  10,000 20,000 30,000 30,000
4. การลดจำนวนวันเดินทาง 0 20,000 30,000 30,000

5. การจี้เครื่องบิน

จ่ายค่าทดแทน 25% ของความคุ้มครอง ต่อเนื่องทุกๆ 24 ชม. รวมสูงสุดไม่เกิน 96 ชม.

0 200,000 300,000 300,000
6. การขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ กรณีการเดินทางกลับล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน หรือสายการบิน 15 Days 15 Days 15 Days 15 Days
C) ความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว        

1. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (แบบเหมาจ่าย)

จ่ายค่าทดแทน 10% ของความคุ้มครอง ต่อเนื่องทุกๆ 6 ชม. รวมสูงสุดไม่เกิน 60 ชม.

0 7,000 10,000 10,000
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัว สูงสุด 5,000 บาท / ชิ้น / คู่ 5,000 20,000 30,000 30,000
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง 0 7,000 10,000 10,000

4. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินสดที่เกิดขึ้นจริง

(เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครอง ข้อ 3) สูงสุด

0 5,000 5,000 7,000
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 0 0 0 30,000

6. ผลประโยชน์ผู้เล่นกอล์ฟ 

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์กอล์ฟตามมูลค่าจริง ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น จ่ายผลประโยชน์รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน 20,000 บาท

0 0 0 20,000
D) บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับการเดินทางในญี่ปุ่น (สำหรับแผน Go Japan เท่านั้น)        
1. บริการให้คำแนะนำทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างเดินทาง
2. บริการช่วยเหลือในการสื่อสารทางการแพทย์กับแพทย์ชาวญี่ปุ่นทางโทรศัพท์
3. บริการรับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายกับโรงพยาบาลในเครือ ในประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญา

 

 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน คิวบา อิรัก อิสราเอล เลบานอน นิการากัว เกาหลีเหนือ ปาเลสไตน์ และซีเรีย
 • ความคุ้มครองรายปี เดินทางต่อเที่ยวสูงสุด 90 วัน
 • ไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ก่อนการเดินทางได้ ยกเว้น กรณีขอรับวีซ่าไม่ผ่านในบางประเทศ
 • กรมธรรม์นี้คุ้มครองสําหรับผู้เอาประกันภัยสัญชาติไทย หรืออยู่อาศัยในประเทศไทย อายุสูงสุด 75 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง ทุพพลภาพ และไม่ได้เดินทางไปเพื่อรับการรักษาพยาบาลใดๆ"

ขั้นตอนการสมัครประกันเดินทางผ่าน CIMB THAI Digital Banking

หมายเหตุ

 

 1. แผนประกันเดินทาง  ซีไอเอ็มบี ไทย ทราเวล แคร์ เป็นชื่อทางการตลาด  ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน "ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ SOMPO Travel”
 2. แผนประกันเดินทาง ซีไอเอ็มบี ไทย ทราเวล แคร์ เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยมิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 3. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย  การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้นโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 4. การรับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) “(บริษัทฯ)”
 5. สามารถต่ออายุกรมธรรม์ตามเงื่อนไขในสัญญากรมธรรม์
 6. ข้อมูลในเวบไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 7. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 8. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำรเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้รับประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 9. หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  02-119 3000  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น.)
 10. Sompo Assist 02-205-7775 ได้ทุกวันตลอด 24 ชม. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขณะอยู่ในต่างประเทศ
 11. กรณีแจ้งเคลม เมื่อกลับมาที่ประเทศไทย 02-119-3088 Email claim_health@sompo.co.th
 12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

        CIMB Thai Care Center 02-626-7777

        CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)