คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

Benefits & Privileges

เงินผลประโยชน์จ่ายคืน คุ้มครองระยะยาว สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
คุ้มครองระยะยาว
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

คุณลักษณะเด่น

 
 • ชําระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี
 • รับเงินบำนาญปกติ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 60-90 ปี(รับรองการจ่าย)
 • รับเงินบำนาญพิเศษ  5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 60-90 ปี(ไม่รับรองการจ่าย)
 • ลดหย่อนภาษีได้ตลอด 5 ปี สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 300,000 ต่อปี ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่น (เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย ตามจำนวนจริงที่จ่าย แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย ตามจำนวนจริงที่จ่าย เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 200,000 บาท) ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่

 • รับเงินบำนาญปกติ ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รวมรับเงินบำนาญปกติตลอดสัญญา 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • โอกาสรับเงินบำนาญพิเศษ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ

 • รับผลประโยชน์ในจำนวนที่มากกว่าระหว่างมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 100%
  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 120% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดและ
 • เงินปันผลสะสม (ถ้ามี)

ช่วงรับเงินบำนาญ

 • รับผลประโยชน์ในจำนวนที่มากกว่าระหว่างมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 120% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดและ เงินปันผลสะสม (ถ้ามี)รับผลประโยชน์ในจำนวนที่มากกว่า ระหว่างจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วย จำนวนเงินบำนาญปกติที่รับไปแล้วทั้งหมด หรือ มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญปกติและที่ยังไม่ได้รับจนครบ 15 งวด โดยจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ในครั้งเดียวและ
 • เงินปันผลสะสมคงเหลือหลังจากหักด้วยเงินบำนาญพิเศษ ที่ผู้เอาประกันภัยได้ รับไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 

 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 20 - 55 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,0000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย ของบมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย))

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี: เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และทุนประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี

ตัวอย่างแผนภาพแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง 

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 
 • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรก / ปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบี ทุกธนาคาร)
 • ชำระเบี้ยประกันภัย ปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค บัตรเครดิต (วีซ่า หรือ มาสเตอร์ หรือเจซีบี ทุกธนาคาร) และการหักผ่านบัญชีธนาคาร สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในใบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในงวดถัดไป

หมายเหตุ

 
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาอ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต(ประเทศไทย)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) โทรศัพท์ 1621 (ในวันและเวลาทำการ)
 •  ช่องทางติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website www.cimbthai.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website : www.cimbthai.com
 • บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  Customer Service Center 1621 (ในวันและเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888  อีเมล hotline@prudential.co.th