คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

Benefits & Privileges

ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ชําระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว คุ้มครองระยะยาว
ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
ชําระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
คุ้มครองระยะยาว

คุณลักษณะเด่น

 

 • มั่นใจ ไม่ทิ้งภาระให้ครอบครัว หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
 • วางแผนง่ายเพราะชําระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวรับความคุ้มครองตลอดสัญญาประกันภัย
 • ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 100,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 

กรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาของความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยในส่วนความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต

รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เสียชีวิต

กรณีทุพพลถาวรสิ้นเชิงติดต่อกันเป็นเวลา 180 วัน

รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เริ่มต้นทุพพลถาวรสิ้นเชิง

รายละเอียดแบบประกันภัยโดยย่อ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 – 30 ปี

อายุรับประกันภัย

20 – 65 ปี เมื่อรวมระยะเวลาคุ้มครองแล้ว อายุต้องไม่เกิน 70 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

จำนวนเงินเอาประกันภัย

เริ่มต้น 100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย ระยะเวลาความคุ้มครอง และจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ

 

 1. แบบประกันชีวิต ซีไอเอ็มบี ไทย โฮม ชัวร์ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบพรูประกันสินเชื่อจํานอง 3

 2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง

 3. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชําระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย และถือครองกรมธรรม์จนครบกําหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกําหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ชําระมาแล้ว

 4. การนําส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชําระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น การชําระเบี้ยประกันภัยสามารถหักเบี้ยประกันภัยได้จากเงินกู้ที่ได้ยื่นขอกู้หรือชําระผ่าน Mobile Banking เพื่อนําส่ง บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

 5. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท

 6. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์โดยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจํานวนที่กําหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

 7. เอกสารนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกําหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข ข้อกําหนด ข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ออกให้

 8. กรณีที่กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง

    (1) กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม

    (2) ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัย ในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย

(โปรดอ้างอิงรายละเอียดของข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต)

 9. กรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาของความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนํามาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยในส่วนความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนํามาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

10. การทําประกันภัยไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด

11. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ธนาคารให้บริการ และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น รับประกันชีวิตโดย บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา, CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website : www.cimbthai.com
 • บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ศูนย์บริการลูกค้า 1621 โทรสาร 0 2353 4888 อีเมล : hotline@prudential.co.th

 

คําเตือน : ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทําความเข้าใจเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกําหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์