คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ถอนเงินสดได้ทั่วโลก ปลอดภัย สะดวกสบาย ใช้จ่ายได้ทั่วโลก
ถอนเงินสดได้ทั่วโลก
ปลอดภัย
สะดวกสบาย
ใช้จ่ายได้ทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก e-Savings
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียม

รายการค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน

100 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็ม

อัตราค่าธรรมเนียม/จำนวนครั้ง

จำนวนครั้งที่ทำรายการ

8 ครั้ง / วัน

ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร ฟรี
ทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร (ORFT)

1 - 10,000 = 25 บาท
10,001 - 50,000 = 35 บาท

*จำกัดรายการละไม่เกิน 50,000 บาท

ทำรายการถอนเงิน / สอบถามยอด เครื่อง ATM ในต่างประเทศ 100 บาท / รายการ

ตารางเปิดเผยค่าธรรมเนียม