• บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ทางเลือกในการออมเงิน
 

ทางเลือกหนึ่งในการออมเงิน
นอกจากสกุลเงินบาท รับฝาก
สูงถึง 7 สกุลเงิน

ลดความเสี่ยงจากการผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยน

เหมาะกับบุคคลทั่วไปหรือนิติ
บุคคลที่มีภาระค่าใช้จ่ายใน
ต่างประเทศ 

สะดวก ปลอดภัย
w

ฝาก-ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
สามารถโอนเงินไปต่างประเทศ
ได้อย่างสะดวก

เงื่อนไขการฝาก

รายละเอียดประเภทบัญชีที่ลูกค้าสามารถเลือกเปิดได้ดังนี้
ประเภทบัญชี
ยอดเงินคงเหลือ
แหล่งที่มาของเงินฝาก
วิธีการนำฝากเงินเข้าบัญชี
เอกสารประกอบการฝากเงิน
การถอนเงินจากบัญชี
FCD บัญชีแหล่งเงินได้ที่จากต่างประเทศ (สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ Non- Resident : NR) ไม่จำกัดจำนวน • แหล่งเงินได้จากต่างประเทศ
• รับโอนมาจากบัญชี FCD อื่นของตน หรือบัญชี FCD ของผู้มีถิ่น ที่อยู่นอกประเทศ (Non-Resident: NR) รายอื่น
• เงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศจากธนาคารในประเทศไทย 
• รับชำระจากบุคคล / นิติบุคคลไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
• เงินตราต่างประเทศที่ถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ไปซื้อเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของตนเอง
• เงินตราต่างประเทศที่ชาวต่างประเทศนำเงินบาทที่ได้รับจากการทำงานในประเทศไทยมาซื้อเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของตนเอง
• รับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ
• นำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD
• เงินทีโอนระหว่างบัญชี FCD ของบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident :NR)
• เงินที่โอนจากบัญชี FCD ของบุคคล / นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคล /นิติบุคคลต่างประเทศโดยฝากเข้าบัญชี FCD
• กรณีนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศ ตั้งแต่ USD 50,000 หรือเทียบเท่า เพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ต้องแสดงเอกสารแหล่งที่มาของเงิน บาท เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น

• กรณีถอนรับเป็นสกุลเงินต่างประเทศถอนได้ทุกกรณี

วิธีการรับเงิน
• ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท
• ถอนเพื่อโอนระหว่างบัญชี FCD*

SFCD บัญชี จากต่างประเทศ (สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ Resident) • แหล่งเงินได้ ต่างประเทศ
• เงินกู้จากต่างประเทศ
• รับเงินเดือนจากต่างประเทศ
• เงินที่รับโอนจากบัญชีที่มี รายได้จากต่างประเทศ
• รับโอนจากบัญชี FCD*
• รับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ
• การโอนเงินระหว่างบัญชี FCD
ห้าม นำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD
• ต้องแสดงหลักฐานว่าเงินที่นำมาฝากเป็นเงินที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ

ถอนได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยแสดงหลักฐานประกอบการถอนตามวัตถุประสงค์ที่ถอน ดังนี้ เช่น
• ถอนเพื่อชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคลในต่างประเทศ
• ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD อื่นของตนเอง
• ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท
• ถอนเพื่อชำระหนี้เงินกู้สกุลต่างประเทศให้กับธนาคารในประเทศไทย

วิธีการรับเงิน
• ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท
• ถอนเพื่อโอนระหว่างบัญชี FCD*
• ถอนเพื่อโอนเงินไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ ธปท. กำหนด

DFCD บัญชีที่ไม่มีรายได้จากต่างประเทศแบบแสดงภาระ สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident) ไม่จำกัดจำนวน (ตามหลักฐานภาระผูกพันที่นำมาแสดง) • แหล่งเงินได้ในต่างประเทศ
• รับโอนจากบัญชี FCD*
• เงินตราต่างประเทศที่นำเงินบาทมาซื้อเพื่อฝากเข้าบัญชี หรือกู้ยืมจากธนาคารในประเทศไทย
• รับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ
• การโอนเงินระหว่างบัญชี FCD
• นำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD
• เงินกู้จากธนาคารในประเทศ
• ต้องแสดงหลักฐานภาระผูกพันต้องชำระในอนาคตให้กับบุคคลในต่างประเทศ หรือที่ ธปท.กำหนด
• ต้องแสดงเอกสารการเป็นธุรกิจในเครือเพิ่มเติม กรณีเป็นภาระผูกพันของธุรกิจในเครือ
• หนังสือรับรองยอดเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อเพื่อฝากโดยมีภาระผูกพัน
DSFCD บัญชี แบบไม่ภาระ (สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ Resident) ยอดคงค้างเงินต่างประเทศรวมทุกสกุลเงิน ไม่เกิน USD 5,000,000 หรือเทียบเท่า (กรณีสกุลอื่น) • หนังสือรองรับยอดเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อเพื่อฝากโดยไม่มีภาระผูกพัน

หมายเหตุ

1. * การโอนเงินระหว่างบัญชี FCD ของตนเอง และบุคคลอื่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

2. ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ USD 50,000 หรือเทียบเท่า ลูกค้าต้องลงนามใน "แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ"

3. อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

สกุลเงินที่เปิดให้บริการ

 • ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  (USD)
 • ยูโร   (EUR)
 • ปอนด์สเตอร์ลิง  (GBP)
 • ดอลลาร์สิงคโปร์    (SGD)
 • ดอลลาร์ออสเตรเลีย   (AUD)
 • เยนญี่ปุ่น  (JPY)
 • มาเลเซีย ริงกิต  (MYR)

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้

 • ธนาคารใช้อัตราขาย T/T SELLING ในการคำนวณขายเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้า เพื่อนำมาฝากเข้าบัญชี FCD
 • ธนาคารใช้อัตรารับซื้อ T/T ในการรับแลกเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝาก (FCD) ของลูกค้า

สิทธิประโยชน์

 • ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  สามารถควบคุมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษีของดอกเบี้ยเงินฝาก

มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการฝากเงินในบัญชีสกุลบาท

- บุคคลธรรมดาคนไทย เสีย 15%

- นิติบุคคลไทย เสีย  1%

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่  เพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ย

คลิกที่นี  เพื่อดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

หลักฐานในการเปิดบัญชี

บุคคลไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ ที่มีเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย
 • ทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่อาศัย)

บุคคลต่างชาติ

 • หนังสือเดินทางต่างชาติ (Passport)
 • เอกสารอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด

สาขาที่ให้บริการ

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่  02-626-7777