คุณอยู่ที่

  • ความรู้ทางการเงิน
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

กำหนดระยะเวลาฝากได้ เลือกรับดอกเบี้ยรายงวด เลือกรับดอกเบี้ยรายงวด
กำหนดระยะเวลาฝากได้
เลือกรับดอกเบี้ยรายงวด
เลือกรับดอกเบี้ยรายงวด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

กำหนดเงินฝากประจำให้เป็นไปในแบบของคุณ พร้อมการันตีดอกเบี้ยสูง

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน