คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

กำหนดระยะเวลาฝากได้ เลือกรับดอกเบี้ยรายงวด เลือกรับดอกเบี้ยรายงวด
กำหนดระยะเวลาฝากได้
เลือกรับดอกเบี้ยรายงวด
เลือกรับดอกเบี้ยรายงวด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

กำหนดเงินฝากประจำให้เป็นไปในแบบของคุณ พร้อมการันตีดอกเบี้ยสูง

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน