คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ชี้แจงดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และลำดับการตัดชำระหนี้

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 9/2563 เรื่อง การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จึงขอเรียนให้ลูกค้าทราบดังต่อไปนี้

1. การคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้

ก. สินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นงวด ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บตามสัญญากู้อีกไม่เกิน 3% ต่อปี

    โดยคิดจากเงินต้นในงวดที่ผิดนัดนั้นๆ

ข. สินเชื่อหมุนเวียน ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บตามสัญญากู้อีกไม่เกิน 3% ต่อปี โดยคิด

    จากเงินต้นที่ค้างชำระทั้งจำนวน

1.1 สินเชื่อรายย่อย

- ธนาคารจะเริ่มคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2564

โดยครอบคลุมสินเชื่อดังนี้

 • สินเชื่อบุคคลทุกประเภท (เช่น สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช)
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  (เช่น สินเชื่ออเนกประสงค์มอร์เกจพาวเวอร์)

- กรณีผิดนัดชำระหนี้ นอกจากธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามแนวทางข้างต้นแล้ว สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย  จะมีผลกับสินเชื่ออเนกประสงค์ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีด้วย

 

1.2 สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ - พาณิชย์ธนกิจ (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม*)

- ธนาคารจะเริ่มคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

โดยครอบคลุมสินเชื่อดังนี้

 • สินเชื่อแบบผ่อนชำระเป็นงวดทุกประเภท
 • สินเชื่อหมุนเวียนทุกประเภท

- กรณีผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามแนวทางข้างต้น

 

1.3 สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ (วิสาหกิจขนาดใหญ่*)

- ธนาคารจะเริ่มคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564

โดยครอบคลุมสินเชื่อดังนี้

 • สินเชื่อแบบผ่อนชำระเป็นงวดทุกประเภท
 • สินเชื่อหมุนเวียนทุกประเภท

- กรณีผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่กำหนดภายใต้สัญญาสินเชื่อต่างๆ ของยอดเงินต้นของค่างวดที่ลูกค้าค้างชำระสำหรับสินเชื่อแบบผ่อนชำระเป็นงวด หรือของยอดเงินต้นที่ค้างชำระทั้งจำนวนสำหรับสินเชื่อหมุนเวียน

 

2. ลำดับการตัดชำระหนี้แบบแนวนอน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ลำดับการตัดชำระหนี้แบบแนวนอน หมายถึง ธนาคารจะนำเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้า ไปตัดชำระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดค้างชำระที่นานที่สุดก่อน จากนั้นจึงตัดยอดที่ค้างชำระลำดับถัดมา

โดยการตัดชำระหนี้แบบแนวนอนนี้ จะมีผลกับทั้งสินเชื่อรายย่อย และ สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ* (หมายรวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจขนาดใหญ่)

 

* หมายเหตุ ธนาคารได้จัดกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือวิสาหกิจขนาดใหญ่ ตามแนวทางการจัดกลุ่มลูกค้าภายในของธนาคาร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับลูกค้ารายย่อย ติดต่อ CIMB Thai Care Center โทร.02-626-7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 19:00 น. สำหรับลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ (วิสาหกิจขนาดใหญ่) ติดต่อเจ้าหน้าที่ขายที่ดูแล

หรือลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามแนวทางใหม่และลำดับการตัดชำระหนี้แบบแนวนอนได้ที่  https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n7463.aspx