คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก้ผู้ประกอบธุรกิจ และ มาตรการสนับสนุนการโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) และลูกค้าบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ (วิสาหกิจขนาดใหญ่)

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ขายที่ดูแลท่าน