คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก้ผู้ประกอบธุรกิจ และ มาตรการสนับสนุนการโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) และลูกค้าบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ (วิสาหกิจขนาดใหญ่)

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ขายที่ดูแลท่าน