คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ประกาศ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางธนาคารได้จัดให้มีรายการส่งเสริมการขายสาหรับลูกค้าธนบดีธนกิจ

ประกาศ

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางธนาคารได้จัดให้มีรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าธนบดีธนกิจที่มียอดเงินลงทุนซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าใน กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล (iPROP-D) ตั้งแต่ 100,000,000 ล้านบาทขึ้นไป (หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป) ต่อรายการ ระหว่างวันที่  26  สิงหาคม – 13 กันยายน 2562 โดยทางธนาคารจะจัดของสมนาคุณให้กับผู้ถือหน่วยในมูลค่า 200,000 บาท ของยอดเงินลงทุนทุกๆ 100 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

                                                                       

 

การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน หนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับ ผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน