คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ชี้แจงนโยบายและกระบวนการบริหารจัดการลูกหนี้ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง     ชี้แจงนโยบาย และกระบวนการบริหารจัดการลูกหนี้ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี  ไทย จำกัด (มหาชน)

 

เรียน    ผู้ถือหุ้นและลูกค้าของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอใช้โอกาสนี้เพื่อเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและลูกค้าของธนาคาร ถึงนโยบายและกระบวนการบริหารจัดการลูกหนี้ ของธนาคาร ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินการธนาคาร ซึ่งต้องบริหารกิจการและดำเนินการต่างๆภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นมาตรฐานที่ดีและถูกต้องชอบธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับสากล

 

ทั้งนี้ ธนาคารขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า นโยบายต่างๆ รวมทั้งการพิจารณาสินเชื่อและการบริหารจัดการลูกหนี้ของธนาคารนั้น มีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานที่ต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบ และกลั่นกรองจากคณะกรรมการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบข้อเท็จจริงให้การบริหารจัดการลูกหนี้เป็นไปตามนโยบาย และถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส

 

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของธนาคารมีความมุ่งมั่นอย่างสูงสุดที่จะให้การดำเนินการกิจการต่างๆของธนาคารในทุกภาคส่วนเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล   ดังนั้น กรณีที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะใช้อำนาจตัดสินใจในการบริหารจัดการลูกหนี้ในนามของธนาคารโดยไม่ผ่านการกลั่นกรองตรวจสอบ ไม่สามารถที่จะกระทำได้