คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบัน

 


อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 

 


กำหนดระยะเวลาการขายหรือฝากเงินได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 

ค่าธรรมเนียม

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ