คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นับเป็นอีกหนึ่งโมเดลของโครงการ CSR ที่ธนาคารมีความภาคภูมิใจ เนื่องจากเป็นโครงการที่เกิดจากการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนและ ชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์โครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และสามารถดำเนินต่อเนื่องด้วยความยั่งยืน โดยธนาคารได้จัดสร้างอาคารเรียนศูนย์การเรียนรู้และวิจัยระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของความรักและหวงแหนในสิ่งแวดล้อมต่อกลุ่ม เยาวชนจากรุ่นสู่รุ่น ขณะเดียวกันยังถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างธนาคารกับพันธมิตรหลัก คือ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีรวม 36 บริษัท ที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนและส่งมอบโครงการร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 อีกด้วย

 

โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่: 590 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220              
โทรศัพท์: 032 631 270
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/paknamwit