คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และต้องการเสริมสร้างความรู้ทางการสื่อสารในวงกว้าง จึงได้เกิดอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิซีไอเอ็มบี ในการปรับปรุงขยายห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งมุ่งให้นักเรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากห้องสมุด และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักเรียน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนมีทักษะในการใช้วัสดุ สารนิเทศ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่มุ่งตอบสนองให้ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทั่วโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพของการบริการแก่ครูและนักเรียน รวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆ ก็สามารถมาใช้บริการที่โรงเรียนได้อีกด้วย

 

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 จังหวัดนครราชสีมา

 

ที่อยู่: เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
โทรศัพท์: 044 411 222, 081 967 2536
โทรสาร: 044 411 222
เว็บไซต์: www.nk210.ac.th