คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และต้องการเสริมสร้างความรู้ทางการสื่อสารในวงกว้าง จึงได้เกิดอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิซีไอเอ็มบี ในการปรับปรุงขยายห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งมุ่งให้นักเรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากห้องสมุด และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักเรียน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนมีทักษะในการใช้วัสดุ สารนิเทศ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่มุ่งตอบสนองให้ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทั่วโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพของการบริการแก่ครูและนักเรียน รวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆ ก็สามารถมาใช้บริการที่โรงเรียนได้อีกด้วย

 

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 จังหวัดนครราชสีมา

 

ที่อยู่: เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
โทรศัพท์: 044 411 222, 081 967 2536
โทรสาร: 044 411 222
เว็บไซต์: www.nk210.ac.th