คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงการฝึกเกษตรอาชีพ เพื่อโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด จังหวัดอ่างทอง

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินอ่างทอง จัดสร้างโรงเรือนถาวร เพาะปลา เพาะเห็ด เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนส์ เพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้นักเรียนชาวม้ง ที่อยู่ประจำทั้ง 3 เวลา และนักเรียนยังได้ความรู้ และมีประสบการณ์ตรงในการทำเกษตร ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและกลับไปพัฒนายังท้องถิ่นของตนได้ รวมถึงได้ให้ทุนแก่อาจารย์ได้เข้าฝึกอบรมต่อยอดความรู้ทางเกษตรเพื่อดูแล โครงการ พร้อมทั้งเปิดรับอาสาสมัครกว่า 300 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่โรงเรียน ทาสีสนามบาส เครื่องเล่น ปลูกหญ้าแฝก รับบริจาคเงินจัดซื้อชุดนักเรียน และได้เรียนเชิญสำนักพิมพ์แจ่มใส เข้าร่วมจัดสร้างห้องสมุดเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนเพิ่มเติมอีกด้วย

 

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด
ที่อยู่: หมู่ที่ 6 บ้านบ่อน้ำ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 
โทรศัพท์: 081 298 5133