• โครงการ “ธารน้ำใจ สู่เยาวชน นักเรียน ทหารและพลเรือน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ โรงเรียนสอนศาสนาตาดีกา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี