• โครงการ “รวมพลังชาวหลังสวน รวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า”